1. Seminář Centra pro ekonomiku a politiku k dvoustému výročí narození Frédérica Bastiata jsme chtěli uspořádat již v červnu, ale nestihli jsem to. Není to sice úplně jisté, ale snad se narodil 19. června a my jsme právě tento den — bohužel — oslavovali jiné, daleko méně významné výročí.

2. Při přípravě tohoto vystoupení jsem si ověřil, že Bastiat u nás není tak známý jako jiní významní klasičtí liberálové, ale není sebemenších pochyb o tom, že je to ztráta hlavně pro nás. Detailně o něm dnes pohovoří prof. Holman, já si dovolím uvést pouze pár úvodních poznámek. Co víme nebo co je možné vědět o Bastiatovi? Podíval jsem se do Malé československé encyklopedie z roku 1984 a dočetl jsem se tam, že to byl zastánce hospodářského liberalismu a apologet harmonie třídních zájmů v kapitalismu, ale k mému překvapení v nové velké encyklopedii Diderot heslo Bastiat neexistuje vůbec. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=1030

1. České ekonomické myšlení poloviny 19. století

České ekonomické myšlení poloviny 19. století nebylo na osobnosti nikterak bohaté. Přesto i u nás lze najít zajímavé ekonomické názory a díla. Nemůžeme se srovnávat s Anglií či Francií, přesto by nebylo správné na české ekonomické myšlení shlížet s despektem, jenž mnohdy pramení spíše z naší neznalosti. Je pravda, že žádný český národohospodář nebyl čistý teoretik, základním rysem jejich názorů se jeví větší či menší eklektičnost a pozitivní pragmatičnost. Podle mého názoru to rozhodně v dobovém kontextu nesnižuje význam, který čeští národohospodáři pro rozvoj české společnosti a jejího podnikatelského uvědomění měli. Většinou působili v praktické politické či ekonomické sféře, což samozřejmě také zpětně jejich názory ovlivňovalo a utvářelo. Nečinili si nárok na originální výzkumné výsledky a v mnohém se inspirovali zahraničními autory, které znali a sledovali. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=1014

Tato kniha je útokem. Byl jím její francouzský originál, jest jím také její český překlad.

Na co útočí? Na řadu omylů, předsudků a úmyslně šířených polopravd o věcech sociálních, hlavně hospodářských. Náš průměrný občan má jakési přibližně správné ponětí o mravnosti nebo o hlavních přírodních skutečnostech, ale neptejte se ho, co soudí o clech, průkazu způsobilosti, státním rozpočtu a p. Není pochyby, že mnohý čtenář následujících stránek ponejprv si ujasní několik základních pravd společensko-hospodářských, a že se bude divit sám sobě, že tak dlouho jich neviděl. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=1012

V letošním roce si připomínáme dvousté výročí narození Frederica Bastiata, klasického liberála v nejplnějším smyslu tohoto slova. I když u něj nalezneme pronikavé pochopení principů politické ekonomie, sotva najdeme jeho jméno v publikacích o dějinách ekonomického myšlení. Bastiat totiž nebyl ekonomickým teoretikem v takovém smyslu jako třeba Jean Baptiste Say, David Ricardo nebo Thomas Malthus. Jeho přínos byl v něčem jiném. Bastiat snad lépe než kdo jiný pochopil, jaký význam má svoboda člověka pro společenský pokrok a zároveň jaké nebezpečí jí hrozí za strany státu – a to i státu plně demokratického. Nikdy se přitom neomezil na abstraktní filosofování. Mluvil a psal o zdanění, o obchodu, o odborech, o vzdělání, o byrokracii, o válce. Je přitom pozoruhodné, jak současné jsou jeho myšlenky. Při čtení jeho článků a knih by nás mohlo napadnout, že je píše člověk, který žije s námi v našem dnešním světě. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=1008

Claude Frédéric Bastiat (1801–1850) je jedním z největších ekonomů. Nikdo mu nemůže upřít zásadní roli, kterou sehrál jako strůjce a organizátor hnutí za svobodný obchod, která vzkvétala v Evropě v polovině devatenáctého století. Všichni historikové jej uznávají jako velkého spisovatele. Bezpochyby byl „jedním z největších ekonomických žurnalistů, který kdy žil.“[1]

Hodnota jeho přínosů k obohacení ekonomické teorie je však málo uznávána[2], třebaže do ekonomie vnesl množství významných objevů. Zůstává opomíjena z toho důvodu, že se obecně týká problémů, které jsou situovány mimo oblast zájmu dnešních ekonomů. Přesto jeho myšlenky vykazují mnohé shody se současnou tradicí rakouské ekonomie.[3] Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=1006

Když jsem se dostal k Zákonu od Frédérica Bastiata, bylo mi už čtyřicet let. Nějaká anonymní osoba, jíž budu navěky vděčný, mi poslala jeho nevyžádanou kopii. Po přečtení této knihy jsem nabyl přesvědčení, že liberální vzdělání je bez Bastiata nekompletní. Pří četbě Bastiata jsem si pronikavě uvědomil veškerý ztracený čas a veškeré zklamání, když jsem při uspořádávání své životní filozofie bloudil od jedné slepé uličky ke druhé.Zákon pro mě nepředstavoval ani tak filozofickou konverzi, ale uvedl řád do mých myšlenek o svobodě a správném lidském chování. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=1004

Frédéric Bastiat se narodil v Bayonne 29. června 1801. Jeho otec byl velkoobchodníkem, ale Frédéric v devíti letech osiřel a byl vychováván svým dědečkem a svou tetou.

Dostalo se mu dobrého, ačkoliv nikterak výjimečného vzdělání, které obnášelo jazyky, hudbu a literaturu. Politickou ekonomií se začal zabývat v devatenácti letech a přečetl hlavně díla Adama Smitha a Jeana-Baptisty Saye. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=1001

I ti, kteří pochybují o významu Frédérica Bastiata, jakožto ekonomického teoretika potvrdí, že byl geniálním publicistou. J. A. Schumpeter ho nazval „nejbrilantnějším ekonomickým žurnalistou, jaký kdy žil“. Pro účely uvedení tohoto dílu, který obsahuje některé z jeho nejúspěšnějších článků určených široké veřejnosti, můžeme při tomto hodnocení zůstat. Někdo by mohl potvrdit Schumpeterovo zlehčení Bastiata, že „nebyl teoretikem“, aniž by to vážně snížilo jeho význam. Je pravdou, že když se na sklonku své extrémně krátké kariéry pokusil podat teoretické ospravedlnění svých obecných koncepcí, neuspokojil tím profesionály. Byl by to samozřejmě zázrak, pokud by člověk pouze po pěti letech pravidelného psaní o veřejných záležitostech, snaze trvající pouze pár měsíců a s rapidně se zhoršující smrtelnou nemocí, dokázal obhájit body, v nichž se lišil od etablované doktríny. Přečtěte si více #8250;


Zaúčtováno v O Bastiatovi
Short Link: https://bastiat.cz?p=998