„Bratři, složte se mezi sebou, abyste mi mohli dát práci za vámi ur- čenou cenu.“ To je právo na práci, Socialismus elementární čili ten prvního stupně.

„Bratři, složte se mezi sebou, abyste mi mohli dát práci za mnou určenou cenu.“ To je právo na zisk, Socialismus rafinovaný čili ten druhého stupně.

První i druhý z nich přežívá díky těm svým následkům, co jsou vidět. Zacházejí na ty své následky, co nejsou vidět.

To, co je vidět, jsou práce a zisky podnícené daněmi uvalenými na veřejnost. To, co není vidět, jsou práce a zisky, co by způsobil ten samý příspěvek, pokud by zůstal u poplatníků.

V roce 1848 vystavilo Právo na práci na určitý čas dvojí tvář. To stačilo k tomu jej v očích veřejného mínění znevážit.

Jedna z těchto tváří se nazývala: národní dílny. Druhá zase: 45 centimů.[24]

Den co den proudily z rue Rivoli do národních dílen miliony franků. To je ta pěkná strana mince.

A zde máme její rub. K tomu, aby mohly z kasy miliony proudit, musely tam nejprve natéci. Z toho důvodu se organizátoři Práva na práci obrátili na daňové poplatníky.

Nuže, sedlák si řekne: „Musím zaplatit 45 centimů. Odřeknu si tedy nějaké ošacení, nedám meliorovat pole a opravit dům.“

Venkovský nádeník si pomyslí: „Pán si odepře ošacení, a tak bude mít švec méně práce; pán nedá meliorovat pole, méně práce bude mít i kopáč; nedá si spravit dům, a tak budou mít méně práce truhlář a zedník.“

Bylo tudíž dokázáno, že na jedné věci se dvakrát vydělat nedá a že k práci hrazené vládou dochází na úkor práce, kterou hradí daňový poplatník. Jakmile vyšlo najevo, že Právo na práci je stejně tak iluzorní jako nespravedlivé, byla to jeho smrt.

Nicméně právo na zisk, které není nic jiného než nadsazené Právo na práci, stále přežívá a výtečně se mu daří.

Není v roli, již společnosti přisoudil protekcionista, cosi hanebného? Vlastně jí říká:

„Musíš mi nezbytně poskytnout práci, a nadto práci výnosnou. Já hlupák si vybral průmyslové odvětví, kde končím s desetiprocentní ztrátou. Jestliže na mé krajany uvalíš daň o výši 20 franků a odevzdáš mi ji, má ztráta se rázem přemění v zisk. Vždyť každý má Právo na zisk; jsi mi tím povinována.“

Společnost, jež tomuto sofistovi nastaví ucho, vezme na svá bedra daně, aby mu učinila zadost, a neuvědomuje si, že ztráta, kterou dané odvětví zakusí, není o nic méně ztrátou, když jsou ostatní nuceni ji zahladit. Tato společnost si podle mého soudu břímě, jež na ni uvalili, zasluhuje.

Podobně můžeme vidět na četných tématech, která jsem prošel, že nezná-li člověk politickou ekonomii, nechá se oslnit bezprostředním následkem určitého jevu; pokud se s ní obeznámí a pojme do své my- sli, pak bude předvídat souhrn všech následků, těch bezprostředních i těch budoucích.[25]

Mohl bych zde podobné zkoušce podrobit hromadu dalších pro- blémů. Odrazuje mne však od toho monotónnost vždy jednotvárného důkazu a omezím se na to, že na Politickou ekonomii budu aplikovat to, co Chateaubriand tvrdí o Historii:

„V historii existují dva druhy následku: ten první – bezprostřední – je znát ihned, ten druhý – vzdálený – zprvu zpozorovat nelze. Tyto důsledky si často odporují; jedny plynou z naší moudrosti krátkodeché, druhé z moudrosti dlouhodobé. Čin Prozřetelnosti se vyjeví až po činu lidském. Za člověkem se zdvihá Bůh. Popírejte dle libosti tuto svrchovanou moudrost, nemusíte souhlasit s jejím působením, slovíčkařit, nazývat ‚silou okolností‘, nebo ‚rozumem‘ to, co obyčejný lid nazývá ‚Prozřetelností‘; pohlédněte avšak vždy na konec dokonané události a uvidíte, že vedla k opaku toho, co se očekávalo, nebyla-li od samého počátku založena na morálce a spravedlnosti.“


[24] Nový režim ustanovený po únorové revoluci financoval národní dílny, aby se tak vypořádal s nezaměstnaností, zároveň však také zvýšil sazbu nepřímého zdanění o 45 centimů. Dílny se ukázaly být neuspokojivým řešením problému nezaměstnanosti, jednalo se vlastně o fraškovitý systém dávek za málo práce, či dokonce za práci žádnou. Když se rozhodlo národní dílny zrušit a najít nezaměstnaným místa v armádě, v oblasti veřejných prací a v soukromém sektoru, pařížští pracující, rozlícení tím, že vláda zradila „právo na práci“, povstali a byli po lítých bojích v červnu roku 1849 poraženi. (Pozn. překl.) Marxistická historiografie prezentovala tuto revoltu jako první ryze proletářskou revoluci v dějinách lidstva, v níž proletariát poprvé bojoval za jasně uvědomělé zájmy své vlastní třídy, a nikoliv za zájmy buržoazie, jak tomu bylo za předešlých revolucí. Vzhledem k výše popsanému – a marxisty cudně zamlčovanému – charakteru činnosti v národních dílnách se nabízí závěr, že oním „třídním zájmem“ proletariátu nebylo ani tak „právo na práci“ jako spíše „právo na lenost“ (jak tomu ostatně nasvědčuje pozdější stejnojmenný programový spis Marxova zetě Paula Lafargua). Objektivní stanovisko k červnové revoltě lze najít například v Citové výchově Gustava Flauberta, kterého nijak nelze podezírat z nedostatku soucitu vůči chudým a dělným lidem. (Druhou část poznámky přebíráme z předchozího překladu téhož díla od Jána Pavlíka)

[25] Pokud by všechny následky nějakého činu dopadaly na jeho původce, ponaučili bychom se vbrzku. Tak tomu ale není. Někdy ty dobré a viditelné následky dopadají na nás, zatímco ty špatné a neviditelné na druhé a o to více jsou pro nás neviditelné. Musí se tedy čekat na reakci těch, na které dopadají špatné následky onoho činu. To někdy nějaký čas trvá, čímž se prodlužuje vláda omylu.

Někdo vykoná určitý skutek, jenž vede k dobrým následkům v jeho prospěch o hodnotě 10 a k následkům špatným o hodnotě 15, které se přerozdělí mezi 30 jeho bližních, takže na každého z nich dopadne ½. – Celkově se jedná o ztrátu a zákonitě musí přijít reakce. Musíme si však uvědomit, že na ni budeme čekat tím déle, o co více je to špatné rozptýleno v davu a čím více je to dobré soustředěno v jediném bodě. Nepublikovaný fragment autora: text poznámky. (Pozn. fr. nakl.).


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1817

To, co je vidět, zastiňuje to, co není vidět, nejen ve věcech veřejných výdajů. Tento fenomén, nechávaje ve stínu polovinu politické ekono- mie, vede k falešné morálce. Přivádí národy k přesvědčení, že jejich morální a materiální zájmy stojí v protikladu. Může být něco více skličujícího a žalostnějšího? Vizte:

Každý otec si klade za úkol naučit své děti řádu, spořádanosti, šetřivosti, hospodárnosti, umírněnosti ve výdajích.

Každé náboženství brojí proti okázalosti a přepychu. To je bez- pochyby velmi dobře; ovšem, na druhou stranu, k nejpopulárnějším průpovědím patří tyto:

„Hromadění peněz vysouší žíly národa.“

„Z přepychu velkých plyne blahobyt malých.“

„Marnotratníci přichází na mizinu, ale obohacují Stát.“

„To z nadbytku bohatého klíčí chléb chudého.“

Jak vidno, aspekt morální a ten ekonomický si zde očividně pro- tiřečí. Kolik vznešených duchů na tento rozpor poukázalo, načež spočinuli v klidu! Nikdy jsem to nedokázal pochopit; zdá se mi totiž, že nelze zakusit nic bolestnějšího než pozorovat dvě protichůdné ten- dence lidské přirozenosti. Jakže? První i druhá krajnost vede lidstvo do úpadku. Šetří-li, upadá do bídy; poddá-li se marnotratnosti, klesá do morálního bahna!

Bohudík ukazují tyto lidové maximy Spořivost a Přepych ve špatném světle, berou zřetel pouze na bezprostřední následek, co je vidět, a nikoli na účinek pozdější, co není vidět. Pokusme se toto neúplné hledisko napravit.

Bratři Mondor a Ariste si rozdělili dědictví po otci a každý z nich má 50 tisíc franků renty. Mondor, poslušen módě, provozuje filantro- pii. Jak se říká, peníze ho pálí v kapse. Mobiliář obnovuje několikrát do roka, ekvipáž každý měsíc; lidé probírají důvtipné jednání, k ně- muž se uchýlil, aby se peněz zbavil co nejrychleji; zkrátka a dobře, i světáci z románů Balzaka a Alexandra Dumase před ním blednou. Jen si poslechněte ten koncert chvalozpěvů, jenž ho vždy obklo- puje: „Vykládejte nám o Mondorovi! Ať žije Mondor! Je dobrodincem dělníka; ochráncem lidu. Ve skutečnosti si libuje v hýření, kterým oslňuje kolemjdoucí; důstojnost jeho i lidská tím tak trochu trpí… Ale což! Není-li užitečný sám, učiní se užitečným prostřednictvím svého bohatství. Dává peníze do oběhu; dodavatelů na jeho dvoře neubývá a odchází vždy spokojeni. Neříká se snad, že mince jsou

kulaté proto, aby se kutálely?“

To Ariste pojal docela jiný plán. Není-li přímo sobec, pak při- nejmenším individualista, své výdaje totiž promýšlí, vyhledává jen umírněné a rozumné požitky, rozvažuje budoucnost svých dětí, jed- ním slovem hospodaří.

A co se o něm šíří mezi lidmi?

„K čemu je dobrý tenhle bohatec lakomá? Jeho prostý život bez- pochyby skrývá cosi působivého a dojemného; je to přece jen člověk, laskavý a šlechetný, ale kalkuluje. Neutrácí všechny své příjmy. Jeho palác neoplývá ustavičným leskem a nekonečným proudem hostí. Kterak si získá vděk čalouníků, výrobců kočárů, koňských handlířů a cukrářů?“

Tyto soudy, neblaze působící na mravní principy, se zakládají na jedné věci, která bije do očí: marnotratníkovy výdaje; a na další skutečnosti, jež zraku uniká: stejné, či dokonce vyšší výdaje jeho spořivého bratra.

Pokud božský původce věci uspořádal v tomto případě jako ve všem ostatním natolik obdivuhodně, pak nejenže se Politická eko- nomie a Morálka nestřetávají, ale jsou ve shodě, a Aristova mou- drost není pouze důstojnější, ale nadto výnosnější než Mondorovo bláznovství.

A říkám-li výnosnější, nemám tím na mysli výnosnější jenom pro Arista, nebo dokonce pro společnost obecně, nýbrž výnosnější pro nynější pracující a současné hospodářství.

K doložení tohoto tvrzení stačí vnitřnímu zraku předložit ony skryté důsledky lidského jednání, které tělesné oči nevidí.

Ano, zjevné následky Mondorovy marnotratnosti se nedají přehlédnout: jeho berliny, landauery, faetóny, půvabné nástropní malby, bohaté koberce, skvostnost jeho sídla. Každý ví, že jeho plnokrevníci běhají dostihy. „Jaký to dobrý člověk, místo aby něco ze svých příjmů ušetřil, nejspíš svůj kapitál stravuje.“ — To je to, co je vidět.

Co se stane s příjmy Arista, není z pohledu zájmu pracujících tak snadné vypozorovat. Sledujme však jejich stopu, přesvědčíme se, že všechny do posledního sou zaměstnají pracující stejně jako příjmy Mondorovy. Pouze s jediným rozdílem: Mondorovo zběsilé utrácení se bude bez ustání snižovat a je odsouzeno k nevyhnutelnému konci; uvážlivá vydání Aristova se budou rok od roku zvyšovat.

A pokud je tomu tak, pak se obecný zájem s morálkou bezpo- chyby shoduje.

Ariste za sebe a za chod svého domu ročně utratí 20 tisíc franků. Pokud by mu to nestačilo ke štěstí, nezasloužil by si, aby jej nazý- vali moudrým. — Nesnáze tížící chudé vrstvy se jej dotýkají; cítí morální závazek nějak jim odlehčit, a tak obětuje 10 tisíc franků na dobročinnost. — Mezi obchodníky, výrobci a zemědělci má přátele, kteří přechodně čelí těžkostem. Nejprve se o jejich situaci informuje, aby jim následně obezřetně a účinně pomohl, této činnosti vyměří dalších 10 tisíc franků. — A nakonec nezapomíná na věno dcer, na zajištění budoucnosti synům, a proto si předsevezme každý rok ušetřit a investovat 10 tisíc franků.

Níže rozvrh, jak Ariste nakládá se svými příjmy.

1. Osobní výdaje20 000 fr.
2. Dobročinnost10 000
3. Pomoc přátelům10 000
4. Úspory10 000

Proberme znovu každou z těchto položek a uvidíme, že vše do posledního sou přijde do národního hospodářství.

1. Osobní výdaje. Co se týče pracujících a dodavatelů, má tato položka naprosto stejný dopad jako obdobný výdaj Mondorův. To je nabíledni; už to dále neprobírejme.

2. Dobročinnost. Tomuto účelu věnovaných 10 tisíc též napojí hospodářství; přijdou pekaři, řezníkovi, obchodníku s oblečením a nábytkem. Ovšem chléb, maso a oblečení neposlouží přímo Aristovi, ale těm, kteří jej nahradí. Tato prostá záměna jednoho spotřebitele druhým hospodářství obecně vzato nijak nezasáhne. Ať už pět franků utratí Ariste, anebo nějakého chudáka vyzve, aby je utratil za něj, je jedno a to samé.

3. Pomoc přátelům. Přítel, jemuž Ariste půjčí nebo dá 10 tisíc franků, je nedostane proto, aby ty peníze uschoval; to by odporovalo naší hypotéze. Použije sumu na zaplacení zboží nebo umoření dluhu. V prvním případě se hospodářství dostane povzbuzení. Troufne si někdo tvrdit, že získá víc, jestliže si Mondor koupí za 10 tisíc franků plnokrevníka, než když Ariste nebo jeho přítel pořídí za 10 tisíc franků látku? Pokud suma poslouží k umoření dluhu, výsledkem bude, že se objevuje třetí osoba, věřitel, co si přijde na 10 tisíc franků, ovšem bezesporu jich využije k něčemu při svém obchodování, v továrně, při těžbě nerostných surovin. Jedná se o prostředníka navíc mezi Aristem a pracujícími. Mění se jméno, výdaj zůstává a stejně tak i povzbuzení hospodářství.

4. Úspory. Zbývá 10 tisíc ušetřených franků; — právě zde to vypadá, co se týče podpory umění, hospodářství, zaměstnanosti, pracujících, že má Mondor nad Aristem podstatně navrch, třebaže z morálního hlediska má zas trochu navrch Ariste.

Takové rozpory mezi vznešenými zákony přírody sleduji vždycky s fyzickou, takřka bolestnou, těžkostí. Pokud by lidstvo bylo ome- zeno na volbu mezi dvěma stranami, z nichž jedna by zasáhla jeho zájmy, zatímco druhá jeho svědomí, museli bychom si nad budouc- ností lidstva zoufat. Naštěstí tomu tak není. — K tomu, aby Ariste v našich očích získal ekonomickou stejně jako morální převahu, stačí porozumět tomuto utěšujícímu axiomu, který, třebaže se tváří jako paradox, neplatí o nic méně: Šetřit, to znamená utrácet.

Jaký má Ariste, uspořiv oněch 10 tisíc franků, záměr? Má v úmyslu zakopat dva tisíce pětifranků na zahradě? Ale kdež, hodlá rozmnožit svůj kapitál a příjmy. Těmito penězi, co nepoužije k uspokojení osob- ních potřeb, si poslouží k nákupu pozemků, domu, státních obligací, k hospodářským podnikům, anebo je investuje u obchodníka, či bankéře. Sledujte pohyb peněz v každé z těchto hypotéz a přesvědčíte se o tom, že prostřednictvím prodejců, nebo dlužníků napojí hos- podářství stejně jistě, jako kdyby je Ariste podle vzoru svého bratra směnil za nábytek, šperky a koně.

Když totiž Ariste za těch 10 tisíc franků nakoupí pozemky nebo dluhopisy, činí tak s vědomím, že tuto sumu nepotřebuje utratit, a právě to mu vyčítáte.

Ovšem ten, co mu pozemky nebo dluhopisy prodává, tak činí s vědomím, že oněch 10 tisíc franků potřebuje za něco vydat.

Z hlediska pracující třídy panuje, co se týče povzbuzení hospodář- ství, mezi chováním Aristovým a Mondorovým jediný rozdíl; Mondor své vydání uskutečňuje přímo sám, udává se v jeho okolí, je vidět. Vydání Aristovo probíhá zčásti skrze prostředníky a daleko od něj, není vidět. Avšak výdaj, který není vidět, se ve skutečnosti a v očích toho, co dokáže spojit příčiny a důsledky, jeví stejně jistý jako ten, co je vidět. V obou případech to dokazují peníze v oběhu a fakt, že v trezoru moudrého ani rozhazovačného bratra už žádné další nezbyly. Tvrzení, že Šetření hospodářství reálně škodí, je tedy nesmyslné.

V tomto ohledu má stejně blahodárné účinky jako Přepych.

Nakolik má však nad Přepychem navrch, pokud úvaha namísto hodiny, co utíká, zahrne delší období!

Uplynulo deset let. Co se stalo s Mondorem a jeho bohatstvím, jeho obrovskou popularitou? Vše se vypařilo, Mondor se zruinoval; místo aby rok co rok tělo společnosti napájel 60 tisíci franky, stal se jejím břemenem. V každém případě už dále nečiní potěšení svým dodavatelům, neplatí už za podpůrce umění a hospodářství, dělníci už z něj nic nemají stejně jako jeho potomci, které zanechal v bídě.

Na konci týchž let Ariste nejenže nadále pouští do oběhu všechny své příjmy, ale nadto dává do oběhu každý rok příjmy o něco vyšší. Navyšuje národní kapitál, tedy fond, co napájí mzdy, a protože z velikosti tohoto fondu vyplývá pracovní poptávka, přispívá Ariste k postupnému zvyšování mezd pracující třídy. Po jeho smrti za sebou zanechá potomky, jež vedl k tomu, aby jej v tomto díle pokroku a civilizace zastoupili.

Z morálního hlediska se nadřazenost Šetření nad Přepychem nedá popřít. Jakou útěchu skýtá pomyšlení na to, že pro každého, kdo se nezastaví u bezprostředních následků jednotlivých jevů a dokáže ve svém zkoumání dojít až k následkům konečným, je tomu tak i z po- hledu ekonomického.


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1814

Hle, na tribuně se dohaduje čtveřice řečníků. Nejprve mluví všichni najednou, posléze jeden po druhém. O čem promlouvají? O překrásných věcech, bezpochyby o velikosti a síle Francie, o nutnosti sít, aby se mohlo sklízet, o skvělé budoucnosti naší obrovské kolonie, o tom, jak by bylo výhodné nalít do těchto dálav naší přetékající populaci atd., atd.; úžasné příklady výřečnosti, pokaždé vyšperkované tímto závěrem:

„Odhlasujte (přibližně) 50 milionů franků, aby se v Alžírsku mohly vybudovat přístavy a silnice, na přepravu kolonistů, na výstavbu jejich domů, vyklučení polí. Ulevíte tím francouzskému pracujícímu, podpoříte zaměstnanost v Africe a marseilleský obchod díky vám rozkvete. Všichni na tom vydělají.“

Ano, to je všechno pravda, pokud těch 50 milionů bereme do úvahy od okamžiku, kdy je Stát vydává; pokud se díváme, kam jdou, a ne odkud přišly; jestliže uvážíme dobro, jež přinesou na cestě z poklad- nice výběrčích, a nikoliv způsobené zlo a dobro, kterému se zamezilo, když do ní putovaly; ano, z tohoto omezeného úhlu pohledu na tom všichni vydělají. Dům postavený v zemi Berberů, to je to, co je vidět; přístav vyhloubený v zemi Berberů, to je to, co je vidět; zaměstnanost vyvolaná v zemi Berberů, to je to, co je vidět; o něco méně rukou ve Francii, to je to, co je vidět; velký pohyb zboží v Marseille, to je stále to, co je vidět.

Ovšem máme tu jinou skutečnost, která není vidět. Oněch 50 milionů franků, co utratil Stát, už nemůže, jak by byl býval učinil, utratit daňový poplatník. Od dobra přisuzovaného veřejným výdajům musíme pokaždé odečíst zlo výdajů soukromých, kterým tím bylo zamezeno; — pokud tedy nepřistoupíme k tvrzení, že Kuba Prosťáček by s poctivě vydělanými pěti franky, které uchvátily daně, beztak nic neudělal; to je ovšem absurdní tvrzení, uvážíme-li, že pokud si je s námahou vydělal, jistě doufal, že si jimi poslouží k uspokojení svých potřeb. Nechal by kolem své zahrádky vztyčit plot, ale už nemůže, to je to, co není vidět. Nechal by meliorovat své políčka, ale už nemůže, to je to, co není vidět. Přistavil by další patro chalupy, ale už nemůže, to je to, co není vidět. Rozšířil by své řemeslné náčiní, ale už nemůže, to je to, co není vidět. Lépe by se stravoval a šatil, svým synům by zajistil lepší vzdělání, zvýšil by věno své dceři, ale už nemůže, to je to, co není vidět. Vstoupil by do svépomocného spolku, ale už nemůže, to je to, co není vidět. Požitky, jež mu byly odepřeny, uzmuté prostředky, které zamezily jeho rukám činit, na straně jedné a na druhé straně práce kopáče, truhláře, kováře, krejčího, učitele z jeho vísky, již by podpořil, ale nedojde k ní, to je stále to, co není vidět.

S budoucí prosperitou Alžírska se hodně počítá; budiž. Nechť se ale také vezme do úvahy úpadek, který kvůli tomu mezitím ne- vyhnutelně dopadne na Francii. Ukazují mi, jak vzkvétá obchod v Marseille; jestliže k němu dochází ze přispění daní, vždycky na- jdu nějaký rovnocenný obchod potlačený ve zbytku země. Tvrdí: „Tento kolonista přepravený do země Berberů představuje pro zbytek zbývající francouzské populace úlevu.“ „Jak je možné, že při přepravě onoho kolonizátora do Alžíru se tam přepravilo též dvakrát či třikrát více kapitálu, než za který by mohl žít ve Francii?“[21]

Celou dobu jsem sledoval jediný záměr, totiž aby čtenář pochopil, že za zjevným dobrem každého veřejného výdaje se skrývá mnohem hůře rozeznatelné zlo. Chtěl bych docílit toho, jak jen bude v mých silách, aby si čtenář uvykl vidět jedno i druhé a obé zvažovat.

Každý návrh veřejného výdaje se musí posoudit bez ohledu na údajné povzbuzení zaměstnanosti, jež z něj vyplývá, protože toto povzbuzení je pouhý přelud. Co v tomto ohledu učiní veřejný výdaj, učinil by též výdaj soukromý. Otázka práce a zaměstnanosti tedy stojí zcela mimo debatu.

Smyslem tohoto spisu není hodnotit vlastní hodnotu veřejných výdajů v Alžírsku.

Nemohu si ale odpustit obecný postřeh. Předpoklad bývá vždy nepříznivý vůči kolektivním výdajům získaným prostřednictvím zdanění. A proč? Z tohoto důvodu:

V první řadě tím vždy krapet tratí spravedlnost. Kuba Prosťáček, který si oněch pět franků vydělal v potu tváře a s vidinou nějakého požitku, je přinejmenším mrzutý, když státní pokladna zasáhne, požitek mu odejme a přidělí někomu jinému. Není pochyb o tom, že dobré odůvodnění tohoto činu je teď na státní pokladně, nebo na těch, co ji spravují. Viděli jsme, že Stát uvedl zdůvodnění hanebné řka: „Díky těmto pěti franků dám lidem práci.“ Kuba Prosťáček (jakmile prozře) neopomene odvětit:

„K ďasu! Díky těmto pěti frankům jim dám práci i já sám.“

Dáme-li tento důvod stranou, ty ostatní se vyjeví ve své nahotě a debata mezi státní pokladnou a Kubou Prosťáčkem se rázem zjednoduší. Pokud mi Stát poví: „Oněch pět franků ti beru, abych zaplatil četníka, jenž bude místo tebe bdít nad tvou bezpečností; — na vydláždění ulic, jimiž se den co den ubíráš; — na provoz soudů, co prosazují tvé vlastnictví a svobodu; — na stravu vojáka, který brání naše hranice,“ nepochybuji o tom, že je Kuba Prosťáček zaplatí beze slova, anebo se šeredně mýlím. Avšak řekne-li mu Stát: „Oněch pět franků ti beru, abych ti dal jeden sou[22] jako prémii v případě, že budeš dobře vzdělávat své pole; — abych tvého syna naučil tomu, co ty ho naučit nechceš; — aby si pan ministr mohl přidat stý chod na své hostině; — na vybudování chýše v Alžírsku, ovšem s tou výhradou, že ti budu brát rok co rok o pět franků navíc na vydržování kolonisty a dalších pět na vydržování generála, co bude dohlížet na vojáky atd.,“ mám za to, že se chudák Kuba rozkřikne: „Tento právní systém nápadně připomíná, jak to chodí v lese u Bondy!“[23] A vzhledem k tomu, že Stát námitku předpokládá, co provede? Všechno zamlžuje; vynáší právě onen hanebný důvod, jenž by na danou otázku neměl mít žádný vliv; rozebírá dopad pěti franků na zaměstnanost; ukazuje na kuchaře a dodavatele pana ministra; ukazuje na osadníka, vojáka a generála vydržovaného těmi pěti franky; ukazuje na to, co je vidět, a pokud se to Kuba Prosťáček nenaučí vyvažovat tím, co není vidět, bude oklamán. A proto se jej snažím poučit mocnými dávkami opakování téhož.

Ze skutečnosti, že veřejné výdaje realokují zaměstnanost, aniž by ji zvyšovaly, vyplývá v jejich neprospěch druhá a závažná námitka. Realokovat práci znamená přemístit i pracující, to jest narušit přirozené zákony, podle nichž je populace na určitém teritoriu uspořádána. Jestliže se oněch 50 milionů nechá daňovému poplatníkovi, jehož najdeme po celé Francii, povzbudí práci v každé ze 40 tisíc obcí naší vlasti; nabírají funkci pojítka každého k vlastní rodné hroudě; rozdělí se mezi všechny možné pracující a mezi všechna myslitelná hospodářská odvětví. Zatímco pokud Stát oněch 50 milionů odebere občanům, soustředí a vydá je na daném místě, přitáhne na toto místo poměrné množství realokované práce, odpovídající množství pře- sídlených pracujících, populaci nestabilní, deklasovanou a troufám si tvrdit nebezpečnou, jakmile se fond vyčerpá! — Následně však dochází k tomuto (čímž se vracím k pojednávanému tématu): tato horečná aktivita, takříkajíc vtěsnána do omezeného prostoru, všem bije do očí, to je to, co je vidět; lid tleská, udiven lehkostí a krásou celého postupu se domáhá toho, aby se k němu přistoupilo znovu a ve větší míře. Ovšem stejné množství práce, pravděpodobně mnohem účelnější, odsouzené k nečinnosti všude jinde ve Francii, to je to, co není vidět.


[21] Ministerstvo války před nedávnem potvrdilo, že každý jedinec přepravený do Alžírska stát stojí osm tisíc franků. Není sporu o tom, že tito nešťastníci by mohli ve Francii blaže- ně žít za polovinu této částky. Rád bych tedy věděl, v čem přesně se francouzskému lidu pomůže, když ubude jednoho člověka za cenu životních nákladů pro dva? (Pozn. autora)

[22] Oněch pět franků představuje 100 sou. Stát tedy Kubovi nabízí setinu toho, co odevzdal. (Pozn. překl.)

[23] Les severně od Paříže, notoricky proslulé rejdiště lupičů. Bastiat toto přirovnání používá nejednou. (Pozn. překl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1794

Lidé vždy, ale zejména během posledních let, snili o tom, že se bohatství stane všeobecně dostupným, bude-li všeobecně dostupný úvěr.

Nemyslím si, že bych přeháněl, když povím, že jen po únorové revoluci[20] pařížské lisy vyvrhly více než 10 tisíc brožurek velebících řešení tohoto Sociálního problému.

V základech tohoto řešení však želbohu leží čirý optický klam, je-li vůbec možné, aby v základech čehokoli stál klam.

Nejprve začnou zaměňovat kovové peníze s výrobky, poté peníze papírové s těmi kovovými a holedbají se, že z těchto dvou záměn získali něco skutečného.

V této věci je nezbytně nutné zapomenout na stříbro, mince, bankovky a další nástroje, jejichž prostřednictvím výrobky přecházejí z ruky do ruky, a soustředit se na výrobky samé, co jsou těmi skutečnými předměty úvěru.

Půjčí-li si totiž oráč 50 franků na koupi pluhu, nepůjčuje si ve 41 skutečnosti oněch 50 franků, ale pluh.

Půjčí-li si obchodník 20 tisíc franků na koupi domu, nepůjčuje si oněch 20 tisíc franků, ale dům.

Peníze zde figurují jen proto, aby se několik stran snadněji domluvilo.

Petr nemusí být ochoten zapůjčit svůj pluh, zatímco Jakub může být ochoten zapůjčit své peníze. Co tedy provede Vilém? Půjčí si peníze od Jakuba a od Petra si pluh koupí.

Ovšem nikdo si peníze nepůjčuje pro peníze samé. Člověk si peníze půjčuje proto, aby získal výrobek.

Jenže v žádné zemi nelze z ruky do ruky předat více výrobků, než kolik jich v té zemi je.

Ať už je suma mincí a bankovek oběhu jakákoli, množina dlužníků nemůže získat více pluhů, domů, nástrojů, zásob, surovin, než může dodat množina věřitelů.

Musíme si jasně uvědomit, že u každého dlužníka se předpokládá existence věřitele, každá výpůjčka implikuje půjčku.

Je-li tomu tak, čím dobrým mohou úvěrové instituce přispět? Mohou ulehčit spojení a dohodu mezi věřiteli a dlužníky. Nemohou však přispět k tomu, že okamžitě naroste množství vypůjčovaných a půjčovaných předmětů.

Právě toho se ale snaží dosáhnout Reformátoři, chtějí jediné, totiž poskytnout pluhy, domy, nářadí, zásoby, suroviny všem, kteří po nich touží.

A jak si představují, že toho dosáhnou?

Chtějí, aby za půjčku ručil stát.

Podívejme se na celou záležitost podrobněji, neboť vedle toho, co je vidět, obsahuje i něco, co není vidět. Vynasnažme se nazřít obé.

Dejme tomu, že na celém světě se nachází jediný pluh a o ten se uchází dva oráči.

Petr vlastní jediný pluh, který je ve Francii k dispozici. Jan a Jakub by si jej chtěli vypůjčit. Jan pro svou poctivost, majetek, dobrou pověst nabízí záruky. Lidé mu věří, má kredit. Jakub důvěru nevzbuzuje, nebo ji vzbuzuje méně. Přirozeně dojde k tomu, že Petr zapůjčí pluh Janovi.

V ten okamžik však zasáhne Stát a pod vlivem socialismu Petrovi poví: „Půjčte svůj pluh Jakubovi, za proplacení půjčky ručím, Janova záruka se té mé nevyrovná, ten za sebe ručí sám, za mě, pravda, neručí nikdo, avšak disponuji bohatstvím všech daňových poplatníků; v případě potřeby vám jistinu i úroky proplatím z jejich peněz.“

Následkem toho Petr svůj pluh zapůjčí Jakubovi: to je to, co je vidět.

Socialisté si mnou ruce řkouce: „Vida, jak se náš plán vydařil.“

Díky intervenci Státu má nebohý Jakub pluh. Už nebude muset zemi rýt; hle, už se ubírá cestou k blahobytu. To vše k jeho prospěchu a k zisku celého národa.

Co vás nemá, pánové, není to k zisku celého národa, neboť zde narážíme na to, co není vidět.

Není vidět, že pluh získal Jakub jen proto, že jej nezískal Jan.

Není vidět, že pokud bude Jakub orat místo rytí, Jan bude nucen rýt místo orání.

Následkem toho není to, co se považovalo za nárůst půjček, nýbrž jejich realokace.

Nadto není vidět, že tato realokace přivozuje dvě hluboké křivdy.

Křivdu vůči Janovi, který úvěr pro svou poctivost a pracovitost po zásluze získá, ale nakonec o něj přijde.

Křivdu vůči daňovým poplatníkům, kteří jsou nuceni uhradit dluh, s nímž nemají co do činění.

Co když někdo namítne, že vláda Janovi nabízí stejné výhody jako Jakubovi? Poněvadž je k dispozici pluh jediný, nemohou být půjčeny dva. Celý argument vždy skončí konstatováním, že díky zásahu Státu se vypůjčí více, nežli lze půjčit, protože onen pluh zde zastupuje veškerý disponibilní kapitál.

Pravda, zjednodušil jsem celou operaci na tu nejjednodušší podobu; pokuste se však podobným metrem poměřit ty nejsložitější vládní úvěrové instituce a přesvědčíte se o tom, že mohou dosáhnout pouze tohoto výsledku: mohou úvěr realokovat, nikoli ho navýšit. V dané zemi byl v daném čase jen určitý úhrn disponibilního kapitálu a ten byl všechen udán. Ručí-li za něj nesolventní Stát, může tím způsobem zvýšit množství dlužníků, způsobit nárůst úrokové míry (stále na vrub daňového poplatníka), nemůže tak ale zvýšit počet věřitelů a celkové množství půjček.

Ať se mi však vůbec nepřičítá odpověď, před níž mě chraň Bůh. Tvrdím, že zákon by vůbec neměl půjčky uměle podporovat; netvrdím však, že by jim měl uměle bránit. Pokud se v našem či jiném systému půjček vyskytnou překážky, které by šíření a poskytování úvěru bránily, Zákon by je měl odstranit; není nic lepšího, nic spravedlivějšího. To musí po Zákonu požadovat, zároveň se svobodou, všichni Reformátoři hodni toho jména.


[20]Lidová demonstrace proti předsedovi vlády Guizotovi, která proběhla 22. února 1848, způsobila, že jej král Ludvík Filip odvolal. Ani tato rozumná reakce však králi nepomohla: následujícího dne spustili vojáci střelbu do skupiny demonstrantů, načež Pařížané odpověděli ozbrojeným povstáním, které vedlo abdikaci Ludvíka Filipa a ustavení druhé republiky. (Pozn. překl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1792

„Budiž proklety stroje! Jejich rok od roku narůstající výkon odsuzuje miliony dělníků k Bídě, protože jim bere práci, s prací plat, s platem i Chléb! Proklety budiž stroje!“

Hle, jaký povyk se strhl z Předsudku obyčejného lidu a jeho ozvěna se rozléhá tiskem.

Ovšem zatracovat stroje znamená zatracovat lidského ducha! Skutečnost, že se najde člověk, kterého taková doktrína nechá klidným, mě uvádí do rozpaků.[19]

Je-li totiž v konečném důsledku pravdivá, co z ní logicky vyplývá? Aktivita, blahobyt, bohatství a štěstí jsou vlastní pouze lidem hloupým, se strnulou myslí, kterým se od Boha nedostalo zhoubného daru myšlení, pozorovaní, plánování, vynalézavosti, dosahování maximálních výsledků s minimálními prostředky. Hadry, mrzké chatrče, chudoba a hladovění oproti tomu patří k nevyhnutelnému údělu každého národa, co v železe, ohni, větru, elektřině, magnetismu, v zákonech chemie a mechaniky, jedním slovem v přírodních silách, hledá a nachází přídavek k silám vlastním. A zde je na místě s Rousseauem prohlásit: „Myslící člověk je zvrhlé zvíře.“

A to není vše: je-li tato doktrína pravdivá a vzhledem k tomu, že všichni lidé přemýšlí a vynalézají, všichni se fakticky od první do poslední minuty svého života nepřetržitě pokoušejí přírodní síly využívat k tomu, aby udělali víc za vynaložení menšího úsilí, ulevili práci své, nebo těch, kterým za ni platí, aby dosáhli co možná nejvyšší míru uspokojení za co možná nejnižší míry práce, pak z toho nutně vyplývá, že veškeré lidstvo se žene k úpadku právě kvůli této inteligentní snaze o pokrok, jež každého člověka jen sužuje.

Na základě statistiky by se pak nutně muselo odvodit, že obyvatelé Lancastru z této pravlasti strojů utečou hledat práci do Irska dosud stroji nedotčeného, a na základě historie zas, že barbarství zatemňuje období civilizace, která zas rozkvétá v dobách nevědomosti a barbarství.

Ve změti těchto protichůdných tvrzení nás cosi bezpochyby šokuje a varuje, že tento problém skrývá prvek rozřešení, který nebyl dostatečně rozvinut.

Hle, v čem spočívá celé tajemství: za tím, co je vidět, leží to, co není vidět. Pokusím se to osvětlit. Mé dokazování však bude jen opakováním již řečeného, neboť se jedná o jeden a ten samý problém.

Lidé z přirozeného sklonu vyhledávají, nezabrání-li se jim v tom násilím, láci — tedy to, co jim ušetří práci a zároveň poskytne stejné uspokojení — ať už tato výhoda pochází od dovedného Výrobce zahraničního, nebo od dovedného Výrobce užívajícího stroje.

Teoretická námitka, která se proti tomuto sklonu vznáší, je v obou případech stejná. V prvém i druhém případě se mu vytýká, že pod jeho vlivem na část pracovního trhu napohled dopadne nečinnost. Vězte tedy, že nezpůsobuje nečinnost, nýbrž ona pracovní místa uvolňuje pro činnost jinou.

Z toho důvodu se před něj v obou případech staví praktická překážka, násilí. Zákonodárce zapovídá zahraniční konkurenci a zakazuje konkurenci strojů. — Existuje snad jiný způsob, jak přirozený sklon všech lidí zastavit než ten, že se jim odebere svoboda?

Pravda, v mnoha zemích zákonodárce udeří pouze na jednu z těchto dvou konkurencí a spokojí se s tím, že nad druhou naříká. To dokazuje jedinou věc, totiž že v oné zemi je zákonodárce nedůsledný.

To by nás však nemělo překvapovat. Ubírá-li se člověk špatnou cestou, je vždy nedůsledný, jinak by lidstvo vyhynulo. Nikdy jsme nebyli, ani nebudeme svědky toho, že by byl nějaký mylný princip doveden až do konce. Na jiném místě jsem poznamenal, že nedůslednost je hranicí absurdity. Mohl bych k tomu dodat, že je také zároveň jejím důkazem.

Přistupme k našemu dokazování; nebude dlouhé.

Kuba Prosťáček měl dva franky, které nechal vydělat dvěma dělníkům.

Znenadání si představí soustavu lan a závaží, které práci zkrátí na polovinu.

Dosáhne tím stejného užitku, ušetří jeden frank a propustí jednoho z dělníků.

Propustí jednoho z dělníků; to je to, co je vidět.

Maje na očích pouze toto, jeden by řekl: „Hle, jaká bída z pokroku civilizace plyne, jakou zhoubu přináší rovnosti svoboda. Lidská mysl dosáhla nějaké vymoženosti a hned vzápětí jeden dělník navždy padá do propasti chudoby. Možná však bude Kuba Prosťáček nadále zaměstnávat oba dělníky, ale bude jim dávat jen po 10 sou, budou si totiž konkurovat a nechají se najmout za nižší cenu. Tímto způsobem se z bohatých stávají bohatší a z chudých chudší. Společnost se musí přetvořit.“

Nádherný závěr, co dělá čest předešlému úvodu.

Ovšem úvod a závěr – to vše je naštěstí mylné, protože za tou polovinou jevu, co je vidět, se skrývá druhá polovina, co není vidět.

Nevidíme frank, který Kuba Prosťáček ušetří ani nezbytné důsledky této úspory.

Kuba Prosťáček díky svému vynálezu zaplatí k tomu, aby dosáhl určitého užitku, za pracovní sílu pouze frank a další frank mu zbude.

Najde-li se tedy na světě dělník nabízející své nečinné ruce, jistě se také najde i kapitalista nabízející svůj nečinný frank. Tyto dva články se najdou a sloučí.

Je nabíledni, že vztah mezi nabídkou a poptávkou práce, mezi nabídkou a poptávkou platu se vůbec nezměnil.

Vynález a jeden dělník zaplacený prvním frankem nyní vykonávají práci, kterou předtím vykonávali dělníci dva.

Druhý dělník, původně zaplacený druhým frankem, se teď zaměstnává něčím novým.

Co se tedy na světě změnilo? Národnímu hospodářství se dostalo o statek navíc, jinými slovy vynález pro lidstvo představuje bezplatnou vymoženost, bezplatný zisk.

Z formy, jíž jsem své dokazování obdařil, by si člověk mohl vyvodit tyto důsledky:

„Veškeré plody pocházející ze strojů sklízí jen a jen kapitalista. Námezdní třída, jež na sobě zavedení strojů pocítí jen přechodně, z nich nikdy zisk mít nebude, protože podle vás samých dojde jen k realokaci části národní práce, aniž by jí, pravda, ubylo, ale také jí nepřibude.“

Účelem tohoto dílka není rozřešit všechny námitky. Jeho jediným záměrem je vyvrátit velmi nebezpečný a nadmíru rozšířený předsudek obyčejného lidu. Chtěl jsem dokázat, že nový stroj neuvolní jen určitý počet paží, nutně zároveň uvolní prostředky na jejich zaplacení. Tyto ruce a prostředky se sloučí ve výrobě něčeho, což by před vynálezem nebylo možné; z toho vyplývá, že konečný důsledek vynálezu představuje zvýšení uspokojených potřeb za stejné míry práce.

Kdo z tohoto zvýšení uspokojených potřeb těží?

Ano, v první řadě kapitalista, vynálezce, ten první, kdo s úspěchem použije stroj, který je odměnou jeho génia a odvahy. Ať už úsporu, kterou v tomto případě, jak jsme viděli, učiní na výrobních nákladech, vydá jakýmkoli způsobem (a vždy ji vydá), ta zaměstná právě tolik rukou, kolik jich uvolnil stroj.

Konkurence jej však brzy donutí, aby prodejní cenu snížil v rozsahu samotné úspory.

Pak už z prospěchu vynálezu netěží vynálezce, nýbrž ten, kdo si jej koupí: spotřebitel, veřejnost včetně dělníků, jedním slovem lidstvo.

Není vidět, že Úspora, z níž těží všichni spotřebitelé, utváří fond, z něhož mohou platy náhradou načerpat to, co vysušil stroj.

Vrátíme-li se k předchozímu příkladu, Kuba Prosťáček tedy obdrží výrobek, přičemž za mzdy utratí dva franky.

Díky vynálezu ho pracovní síla přijde už jen na jeden frank.

Dokud tento specifický výrobek prodává za stejnou cenu, jeho zhotovení zaměstná o dělníka méně, to je to, co je vidět; ovšem frank, který Kuba Prosťáček ušetřil, zaměstná o dělníka navíc: to je to, co není vidět.

V momentě, kdy je Kuba Prosťáček v důsledku přirozeného chodu věcí nucen snížit cenu výrobku o jeden frank, neušetří už nic; už nevloží jeden frank do národního hospodářství tím, že by zadal nějakou výrobu. V tomto ohledu jej však nahradí ten, kdo onen frank získá, tedy lidstvo. Kdokoli si Kubův výrobek koupí, zaplatí o frank méně, jeden frank ušetří a nutně tuto úsporu použije ve prospěch mzdového fondu: to je to, co není vidět.

V otázce strojů se nabízelo i další řešení založené na faktech.

Mohli jsme slyšet: „Stroj zmenšuje výrobní náklady a snižuje cenu výrobku. Snížení ceny vyvolává zvýšení spotřeby, ta si žádá zvýšení produkce a nakonec i nasazení stejného počtu dělníků, či dokonce víc, než jich bylo třeba před zavedením vynálezu. Jako důkaz se uvádí polygrafie, přádelnictví, tisk atd.“

To není vědecké dokazování.

Nutně by z toho vyplývalo, že bude-li spotřeba toho specifického výrobku, o který běží, zcela nebo zhruba neměnná, zavedení strojů by bylo na úkor zaměstnanosti. – A tak tomu není.

Dejme tomu, že v určité zemi nosí všichni lidé klobouk. Podaří-li se s pomocí stroje snížit jejich cenu o polovinu, neplyne z toho nutně, že jejich spotřeba stoupne na dvojnásobek.

Bude se v takovém případě tvrdit, že část národního trhu práce bude stižena nečinností? Na základě soudu obyčejného lidu ano. Podle mě však nikoli; třebaže se v oné zemi nekoupí ani o klobouk navíc, celkový mzdový fond na tom nijak tratit nebude; o co méně půjde do kloboučnického průmyslu, o to vyšší bude Úspora všech spotřebitelů, z níž půjdou platy pracovní síle odstavené zavedením stroje, což podnítí nový rozvoj ve všech průmyslových odvětvích.

A tak to chodí. Pamatuju noviny za 80 franků, nyní stojí 48. To pro předplatitele znamená úsporu 32 franků. Není jisté, nebo alespoň nutné, že oněch 32 franků zamíří zpět do novinového průmyslu; ovšem je jisté a nutné, že pokud nezamíří tam, zamíří jinam. Jeden si pořídí více novin, druhý se lépe nají, třetí se lépe oblékne, čtvrtý si obstará lepší nábytek.

Tak jsou všechna hospodářská odvětví propojena. Tvoří rozsáhlý celek, jehož jednotlivé části komunikují tajnými kanály. Co se ušetří na jedné, přináší prospěch částem všem. Důležité je dobře pochopit, že úspory nikdy, ale nikdy nejdou na úkor pracovního trhu a mezd.


[19] Viz kapitoly XVI. a XVIII. první řady Ekonomických sofismat. (Pozn. fr. nakl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1688

Pan Ochranář (Já ho tak nepojmenoval, to pan Dupin, co od té doby… ale nechme to být…) obětoval svůj čas a kapitál tomu, aby rudu vytěženou na svých pozemcích přeměnil na železo. Vzhledem k tomu, že příroda ji štědřeji nadělila Belgičanům, ti poskytují železo Francouzům levněji než pan Ochranář, a v důsledku všichni Francouzi, respektive Francie jako taková, mohou získat dané množství železa za vynaložení méně práce, koupí-li si jej od počestných Vlámů. Chopili se tedy, vedeni vlastním zájmem, příležitosti a den co den před očima defilovaly davy kovářů, kolářů, výrobců hřebíků, mechaniků, podkovářů a oráčů, které si samy, nebo s pomocí zprostředkovatele opatřovaly zásoby železa v Belgii. To se velmi zprotivilo panu Ochranáři.

Nejprve ho napadlo, že učiní přítrž tomuto neřádu sám vlastními silami. S ohledem na to, že tím tratil on sám, to bylo to nejmenší, co mohl učinit. „Vezmu si svou kulovnici,“ řekl si, „za opasek zastrčím čtyři pistole, naláduju patrontašku, opásám se kordem a takto vybaven se vydám na hranice. Prvního kováře, výrobce hřebíků, podkováře, mechanika nebo zámečníka, co se tam objeví ve svém zájmu a ne v tom mém, zabiju, abych ho přivedl na správnou životní cestu.“

Na odchodu proběhne panu Ochranářovi hlavou několik myšlenek, v jejichž důsledku se jeho bojovný zápal trochu utiší. Pomyslí si: „Je docela možné, že si nákupčí železa, moji krajané a nepřátelé, věc špatně vyloží a místo toho, aby se nechali zabít, zabijí mě. A potom, i kdybych zapojil všechny své sluhy, nebudeme s to uhlídat každý přechod. A ke všemu mě ten postup bude stát příliš, mnohem víc, než kolik by vynesl výsledek.“

Pan Ochranář se už už celý smutný oddává představě, že je pouze tolik svobodný jako všichni ostatní, když tu mu mysl osvítil záblesk světla.

Vzpomněl si, že v Paříži existuje obrovská fabrika na zákony. A dál k sobě promlouvá: „Co je to zákon? Opatření, jemuž se každý, jakmile se jednou ustanoví, musí podvolit, ať už je dobré, nebo špatné. K provádění zákona byly ustanoveny policie a četnictvo, muži a prostředky potřebné ke zřízení této veřejné moci se čerpají z národa.

Kdybych dosáhl toho, že obrovská pařížská fabrika vydá docela maličký zákoníček se slovy ‚dovoz belgického železa se zakazuje‘, dočkal bych se následujících výsledků: vláda by namísto těch pár sluhů, co jsem chtěl poslat na hranice, povolala 20 tisíc synů mně odbojných kovářů, zámečníků, výrobců hřebíků, podkovářů, řemeslníků, mechaniků a oráčů. K tomu, aby těch 20 tisíc celníků udržela v dobré náladě a ve zdraví, by mezi ně rozdělila 25 milionů franků vybraných od těch samých kovářů, výrobců hřebíků, řemeslníků a oráčů. Hranice by tak byly lépe střeženy; nic by mě to nestálo, nemusel bych čelit hrubým vetešníkům, železo bych prodával za svou cenu a pohled na potupně oklamaný lid bych si užíval jako sladkou kratochvíli. To už jej naučí prohlašovat se bez ustání pionýrem a původcem veškerého pokroku. Chytrý a mazaný tah, za námahu jistě stojí.“

A tak se pan Ochranář vydal do fabriky na zákony. — Jednoho dne vám možná vylíčím příběh jeho tajných pletich; dnes chci ale pohovořit o těch krocích, které neskrýval. — Prosadil u pánů zákonodárců tuto úvahu:

,,Belgické železo se ve Francii prodává za 10 franků, pročež jsem nucen prodávat i to své za stejnou cenu. Raději bych jej prodával za 15, ale kvůli tomu belgickému, čert ho sper, nemohu. Vyrobte mi takový zákon, v němž by stálo — ‚Belgické železo už se do Francie dovážet nebude‘, — a já obratem cenu navýším o pět franků a vizte důsledky: Na každém metrickém centu železa, co veřejnosti dodám, vydělám namísto 10 franků 15, rychleji zbohatnu, rozšířím těžbu ve svých dolech, zaměstnám víc dělníků. Oni i já zvýšíme svá vydání k nemalému užitku dodavatelů v okruhu mnoha kilometrů. Ti, protože navýší odbyt, budou více objednávat od průmyslu a postupně aktivita ovládne celou zemi. Oněch blahoslavených pět franků, jež mi vhodíte do pokladny, vyšle do dálky podobně jako kámen vržený do jezera nekonečný počet soustředných kruhů.“

Výrobci zákonů, okouzleni tímto proslovem a potěšeni zjištěním, že zvýšit zákonodárnou cestou bohatství národa je tak lehké, odhlasovali Restriktivní opatření. „Na co ty řeči o práci a šetření?“ nechali se slyšet, „K čemu takové bolestivé prostředky ke zvýšení národního bohatství, když k tomu stačí jeden Výnos?“

A vskutku, zákon měl všechny ty důsledky, které pan Ochranář předpovídal; měl ovšem i další, protože, buďme k němu spravedliví, jeho úvaha sice nebyla mylná, ale byla neúplná. Když se domáhal monopolu, zmínil z důsledků to, co je vidět, kdežto to, co není vidět, nechal ve stínu. Ukázal pouze dvě postavy, zatímco na jevišti stojí tři. Ať už bylo toto opomenutí bezděčné, či úmyslné, je na nás uvést jej na pravou míru.

Ano, stříbrný pětifrank takto prostřednictvím zákona přesměrován do pokladnice pana Ochranáře představuje pro něj a pro ty, jejichž práci zapříčiní, výhodu. — A pokud by výnos snesl onen pětifrank z měsíce, tyto kladné účinky by nebyly kompenzovány protiváhou účinků škodlivých. Bohužel však tato tajemná mince nepochází z měsíce, ale z kapsy kováře, výrobce hřebíků, koláře, podkováře, oráče, stavaře, jedním slovem z kapsy Kuby Prosťáčka, co za ni dnes nedostane ani o miligram železa víc než za časů, kdy za něj platil franků 10. Na první pohled musí zcela jasné, že tato skutečnost problém zcela mění, je totiž zjevné, že Zisk pana Ochranáře kompenzuje Ztráta Kuby Prosťáčka, a vše, co pro podporu domácího hospodářství bude moci díky této stříbrné minci vykonat pan Ochranář, by beztak učinil také Kuba Prosťáček. Kámen dopadl na určité místo jezera, protože zákonodárci zabránili tomu, aby dopadl jinam.

Vidíme tedy, že to, co není vidět, kompenzuje to, co je vidět, a jako zůstatek celého počinu do této chvíle přetrvává nespravedlnost, žalostnější tím spíš, že jde o nespravedlnost spáchanou prostřednictvím zákona.

A to není vše. Zmínil jsem, že ve stínu stále zůstává třetí zúčastněný. Na tomto místě jej musím uvést na scénu, neboť nám odhalí druhou ztrátu pěti franků. Vyjde nám z toho celkový výsledek tohoto manévru.

Dejme tomu, že Kuba Prosťáček má 15 franků, plody své lopoty. Stále se ještě nacházíme v době, kdy mohl jednat svobodně. Jak s těmi 15 franky naloží? Za 10 franků si koupí nějaké módní zboží a za toto zboží, jež zaplatil (nebo ho za něj uhradil zprostředkovatel), si pořídí metrický cent belgického železa. Kubovi teď ještě zbývá pět franků. Nehodí je do řeky, ale (a to je to, co není vidět) dá je nějakému živnostníkovi výměnou za určitý požitek, například knihkupci oplátkou za Bossuetovu Rozpravu o světových dějinách.[18]

Co se týče národního hospodářství, tomu se dostane stimulu 15 franků, a to:

10 franků za módní zboží;
5 franků knihkupci.

Co se týče Kuby Prosťáčka, ten za svých 15 franků pořídí dva předměty, jimiž uspokojí své potřeby, a to:

1. metrický cent železa;
2. knihu.

Posléze do hry vstoupí výnos zákonodárců.

Kterak ovlivní podmínky Kuby Prosťáčka? A kterak ovlivní stav národního hospodářství?

Vzhledem k tomu, že Kuba vydá 15 franků do posledního centimu panu Ochranáři, jediným užitkem mu bude metrický cent železa. O potěšení z knihy nebo jakéhokoli jiného předmětu přichází. Přichází o pět franků. Jistě se mnou souhlasíte; nesouhlasit nelze; nelze nesouhlasit s tím, že zatímco restriktivní opatření zvyšují cenu komodit, rozdíl jde na úkor spotřebitele.

Ovšem na rozdílu, jak jsme slyšeli, získá národní hospodářství.

Nikoli, nezíská; neboť po uvedení výnosu stejně jako před ním se mu dostává podpory v rozsahu 15 franků.

Avšak 15 franků Kuby Prosťáčka půjde po uvedení výnosu do metalurgie, kdežto před ním přišla část na módní zboží a další knihkupci.

Z morálního hlediska se může násilí, jehož se pan Ochranář dopustí na hranicích, nebo prostřednictvím zákona, posuzovat docela odlišně. Někteří lidé zastávají názor, že jakmile se okrádání uzákoní, veškerá jeho nemorálnost zmizí. Co se týče mě, nedokážu si představit více přitěžující okolnost. Buď jako buď, jisté je, že ekonomické důsledky zůstávají stejné.

Ať už k tomu přistoupíte jakkoli, zachovejte si nezkalený zrak a uvidíte, že ze zákonného ani nezákonného okrádání nikdy nic dobrého nevzejde. Nepopíráme, že z toho panu Ochranáři a jeho průmyslovému odvětví, či chcete-li národnímu hospodářství, vzejde zisk pěti franků. Tvrdíme však, že z toho vzejdou též dvě ztráty: tratí Kuba Prosťáček, jenž platí 15 franků za to, co měl předtím za 10; tratí národní hospodářství, kterému už nepřipadne onen rozdíl. Vyberte si na vyvážení zisku, který nepopíráme, z těch dvou ztrát dle libosti. Ta druhá pak nebude představovat nic jiného než čistou ztrátu.

Ponaučení: Nátlak nepřináší plody, ale zkázu. Ó, to kdyby nátlak nesl plody, pak by Francie byla mnohem bohatší, nežli ve skutečnosti je.

—————————————————————————————

[18] Význačný francouzský katolický teolog, kazatel, spisovatel a historik Jacques Béningne Bossuet (1627–1704) byl biskupem condomským a později meauxským. Jeho smuteční orace na pohřbech členů královské rodiny se řadí mezi skvostné ukázky francouzského klasického stylu. Z pozice vychovatele dauphina, syna Ludvíka XVI., napsal své dílo Světové dějiny, jednu z knih, na které vyrostly generace francouzských školáků. Jeho nezlomný postoj vůči protestantismu a ústřední role v církevně-politickém a dogmatickém hnutí galikanismu pomohly snížit závislost francouzské katolické církve na papeži. (Pozn. překl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1686

Společnost představuje celek služeb, jež si lidé navzájem nuceně či z vlastní vůle poskytují, tedy celek služeb veřejných a služeb soukromých.

Ty první, zaváděné a regulované zákonem, který není vždy jednoduché, je-li  tomu  třeba,  změnit,  mohou  s jeho pomocí o dlouhou dobu přežít vlastní užitečnost a zachovat si při tom pojmenování veřejné služby, třebaže už nadále nejsou vůbec službami, ba dokonce veřejnost jen trápí. Ty druhé spadají do domény vůle a osobní odpovědnosti. Po vzájemné dohodě jeden každý poskytuje a užívá, co chce a co si může dovolit. Vždycky se u nich předpokládá reálná užitečnost přesně měřitelná na základě jejich porovnávací hodnoty.

Právě z toho důvodu na ty první tak často doléhá strnulost, zatímco ty druhé se podvolují zákonu pokroku.

S ohledem na to, že přehnaný rozvoj veřejných služeb vede k plýtvání sil a do nitra společnosti zavádí zhoubný parazitismus, je až s podivem, že několik moderních sekt[14] připisuje tento ráz soukromým službám, těm svobodným, a snaží se z povolání učinit funkce. Tyto sekty ostře vystupují proti těm, jež nazývají zprostředkovatelé. S radostí by kapitalistu, bankéře, spekulanta, podnikatele, obchodníka drobného i velkoobchodníka odstranily, kladou jim totiž za vinu, že se vklínili mezi produkci a spotřebu s cílem obé odírat, aniž by jim jakkoli přidávali na hodnotě. — Ještě raději by sektáři práci, již vykonávají jejich nepřátelé, převedli, protože ta se úplně zrušit nedá, na Stát.

V tomto ohledu tkví sofizma socialistů v tom, že veřejnosti ukážou, co zprostředkovatelům výměnou za jejich služby platí, a zatají, kolik by se muselo za to samé hradit státu. Pořád tentýž boj mezi tím, co bije do očí, a tím, co lze nahlédnout pouze myslí, mezi tím, co je vidět, a tím, co není vidět.

Socialisté ve snaze rozšířit svou zhoubnou teorii uspěli zejména v roce 1847, kdy panoval nedostatek základních potravin.[15] Věděli velmi dobře, že i ta nejabsurdnější propaganda má u lidí, co strádají, vždycky alespoň nějakou šanci na úspěch; malesuada fames.[16]

Za pomoci velkých slov vykořisťování člověka člověkem, spekulace s hladem a šmelina se jali obchod očerňovat a zamlčovat jeho blahodárné účinky.

Ptali se: „Proč nechávat starost o dovoz zásob ze Spojených států a z Krymu v rukou obchodníků? Proč se zásobovací služby a vytváření záložních skladišť neujmou Stát, departementy a obce? Prodávaly by za nákupní cenu a lid, nebohý lid, by byl osvobozen od poplatku, jejž odvádí svobodnému, tedy egoistickým, individualistickým a anarchistickým obchodníkům.

Poplatek, který lid odvádí obchodníkům, to je to, co je vidět. Poplatek, co by lid v socialistickém systému odváděl Státu nebo jeho zástupcům, to je to, co není vidět.

V čem spočívá onen domnělý poplatek, jejž lid odvádí obchodníkům? V následujícím: dva lidé si zcela svobodně pod tlakem konkurence za dojednanou cenu vzájemně poskytnou službu.

Nachází-li se hladový žaludek v Paříži a obilí, které jej může uspokojit, v Oděse, strádání neustane, dokud se obilí nepřiblíží k žaludku. K tomu může dojít třemi způsoby: 1. Hladovějící se mohou sami vydat najít obilí; 2. Mohou se spolehnout na ty, co toto zaměstnání vykonávají; 3. Mohou se složit a úkonem pověřit státní úředníky.

Který z těchto tří způsobů je ten nejvýhodnější?

Vzhledem k tomu, že si lidé všech dob a ve všech zemích, zejména v těch svobodnějších, osvícenějších a zkušenějších, dobrovolně vybrali ten druhý, přiznávám, že z mého hlediska to dostačuje k tomu, abych předpokládal to samé. Má mysl se zpěčuje připustit možnost, že se by lidstvo v otázce, jež se ho dotýká natolik zásadním způsobem, mohlo mýlit.[17]

Podívejme se však na to blíže.

Samo sebou není proveditelné, aby se 36 milionů obyvatel vydalo do Oděsy pro obilí, jež potřebují. První způsob je k ničemu. Spotřebitelé nemohou jednat sami za sebe, musí se obrátit na zprostředkovatele, ať už na státní úředníky, nebo na obchodníky.

Podotkněme však, že tento první způsob by byl nejpřirozenější. V podstatě přísluší tomu, kdo hladoví, aby si sehnal obilí sám. Jedná se o úsilí, které se týká pouze jeho samého; jedná se o službu, jíž je povinován sám sobě. Pokud mu někdo jiný, ať už z jakéhokoli titulu, tuto službu prokáže a vezme na sebe jeho námahu, má právo na kompenzaci. Tímto svým výkladem chci konstatovat, že zprostředkovatelské služby v sobě obnáší princip odměny.

Ať je tomu jakkoli, uvážíme-li, že je nutné obrátit se na toho, jehož socialisté nazývají parazitem, který z nich pak má menší požadavky, obchodník, nebo státní úředník?

Obchod (budu jej pokládat za svobodný, jinak by nemělo smysl v jeho prospěch argumentovat), respektive obchodníci dle mého ve vlastním zájmu obvykle sledují roční období, den ze dne zjišťují stav sklizně, shromažďují informace ze všech koutů světa, předvídají potřeby, činí preventivní opatření. Mají k dispozici připravené lodě, obchodní partnery na všech stranách a jejich bezprostředním zájmem je co nejvýhodněji nakoupit a dosáhnout co nejvyšších výsledků za vynaložení co nejméně námahy. V daném okamžiku potřeby se zásobováním Francie zabývají nejen obchodníci francouzští, ale obchodníci z celého světa; a pokud jejich vlastní zájem způsobí, že svému úkolu za co nejmenších nákladů neodvratně dostojí, vzájemná konkurence stejně neodvratně způsobí, že ze všech ušetřených nákladů budou těžit spotřebitelé. Jakmile obilí dorazí, je v zájmu obchodníka prodat jej co nejdříve, aby zmírnil rizika, vydělat a začít nanovo, naskytne-li se příležitost. Potraviny distribuuje po celé zemi a vycházeje z porovnání cen, začíná vždy na místě, kde se cena zvedla nejvýše, to jest tam, kde se potřeba projevuje nejcitelněji. S ohledem na zájem hladovějících si tedy nelze představit lépe promyšlenou organizaci, jejíž půvab, který socialistům uniká, vyplývá právě z toho, že je svobodná. — Ano, spotřebitel musí obchodníkovi uhradit náklady na dopravu, překládky zboží, jeho skladování, provizi atd.; ovšem v kterém zřízení není ten, kdo obilí požívá, povinován uhradit náklady potřebné k tomu, aby mu bylo dostupné? Nadto se musí zaplatit odměna za prokázanou službu, co se však týče jejího podílu, ten sráží na minimum konkurence; co se týče její oprávněnosti, bylo by podivné, kdyby pařížští řemeslníci nepracovali pro marseillské obchodníky, když marseillští obchodníci pracují pro pařížské řemeslníky.

A co by se stalo, kdyby obchodníky podle vynálezu socialistů zastoupil Stát? Rád bych, aby mi někdo ukázal, v čem pak veřejnost ušetří. Ušetří na nákupní ceně? Jen si představte, že v určitý den, v okamžik potřeby do Oděsy dorazí zástupci 40 tisíc obcí; jen si představte, jaký dopad to bude mít na ceny. Ušetří tedy na nákladech? Bude snad potřeba méně lodí, méně námořníků, méně překládek, méně uskladnění, anebo budou od placení všech těchto položek osvobozeni? Ušetří na zisku obchodníků? Pojedou snad oni zástupci do Oděsy zadarmo? Budou cestovat a pracovat na principu bratrství? Nebudou potřebovat z něčeho žít? Neměl by se jim zaplatit čas? Myslíte, že to tisíckrát nepřevýší ty dvě, tři procenta, tedy sazbu, již si vydělá a za niž ručí obchodník?

A potom, představte si, jak obtížné by bylo vybrat tolik na daních, přerozdělit tolik potravin. Pomyslete na nespravedlnosti a zpronevěry s takovým podnikem nerozlučně spojené. Považte, jakou odpovědnost by vláda nesla.

Socialisté, kteří s těmito bláznivostmi přišli a v dobách nepříznivých je vnukli masám, se velkoryse prohlašují za pokrokáře a hrozí, že díky úzu – tomuto jazykovému tyranu – se ono slovo a význam, jenž nese, ustálí. Pokrokáři! To by znamenalo, že tito pánové dohlédli dále nežli obyčejný lid; mají jedinou chybu, přespříliš své století předstihli; a nenastal-li ještě čas na zrušení některých svobodných, údajně příživnických, služeb, pak jen pochybením veřejnosti, která je za socialismem pozadu. Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí je pravda pravý opak a nevím, do kterého barbarského století by bylo třeba sestoupit, abychom se v této záležitosti dostali na úroveň socialistických poznatků.

Moderní sektáři proti současné společnosti bez ustání staví sdružení. Uniká jim však, že moderní společnost v rámci svobodného zřízení představuje opravdové sdružení na mnohem vyšší úrovni než všechny ty, co se vynořují z bujných představ socialistů.

Osvětleme to příkladem:

K tomu, aby se člověk ráno mohl obléci, je nutné, aby byl před tím nějaký kus půdy ohraničen, obdělán, vysušen, zorán a oset určitým druhem rostliny; tu musí spást stádo, z něj se musí získat vlna, ta se musí upříst, utkat, obarvit a přeměnit na sukno; sukno se musí nastříhat a z dílů ušít oblečení. Sled těchto činností v sobě zahrnuje spoustu dalších; počítá se totiž se zapojením orebního nářadí, ovčínů, továren, uhlí, strojů, povozů atd.

Pokud by společnost nebyla dosti reálným sdružením, ten, kdo chce oblečení, by byl nucen pracovat v odloučení od ostatních, tedy musel by sám vykonat bezpočet úkonů z řady jmenovaných, od prvního úderu motykou, jímž se řada počíná, do posledního stehu jehlou, který ji uzavírá.

Jednotlivé úkony se však díky potřebě sdružovat se, která je distinktivní charakteristikou lidského druhu, rozvrhly mezi velké množství pracujících, k obecnému dobru se dělí čím dál víc a podle toho, jak spotřeba stoupá, určitý specializovaný úkon může podnítit nové hospodářské odvětví. Následně dochází k přerozdělení produktu, při němž se postupuje na základě podílu hodnoty, kterou každý přispěl ke konečnému dílu. Není-li toto sdružení, pak se ptám, co jím je?

Povšimněte si, že žádný z pracujících nevykřesal ani nejmenší částečku suroviny z ničeho, takže jsou ve společném záměru omezeni na vzájemnou službu a pomoc; všichni se tedy dají považovat, jeden ve vztahu k druhému, za zprostředkovatele. Jestliže v průběhu celého podniku nabere doprava tolik na důležitosti, že zaměstná jednu osobu, spřádání druhou, tkaní třetí, proč by se ta první měla považovat za více příživnickou než zbylé dvě? Není snad dopravy zapotřebí? A ten, co ji obstará, neobětuje tomu svůj čas a úsilí? Neušetří tím čas a úsilí svým druhům? A co se těch týče, dělají více, nebo něco jiného než on? Nejsou ti všichni stran odměny, tedy vlastního podílu na konečném produktu, podřízeni stejnou měrou zákonu smluvní ceny? Neprobíhá tato dělba práce a nedochází k těmto úmluvám zcela svobodně a k obecnému dobru? K čemu by nám pak bylo, kdyby socialisté pod záminkou organizace despoticky smetli dobrovolné úmluvy, zarazili dělbu práce, snahy společné nahradili snahami jednotlivců a pokrok civilizace obrátili vzad?

Je snad sdružení, jak jsem ho zde popsal, o to méně sdružením, jestliže do něj každý vstupuje a vystupuje z něj svobodně, vybírá si v něm své místo, usuzuje a smlouvá za sebe a na vlastní zodpovědnost, vnáší do něj hybnou sílu a garanci osobního zájmu? Má-li si sdružení zasloužit své označení, potřebuje snad samozvaného reformátora, aby nám vnucoval svůj recept i vůli a měl se při tom takříkajíc za esenci všeho lidství?

Čím více tyto pokrokářské školy zkoumáme, tím více docházíme k přesvědčení, že stojí na jediném základu: na nevědomosti, jež se má za neomylnou a domáhá se ve jménu této neomylnosti despotismu.

Nechť mi prosím čtenář promine toto odbočení. Za časů, kdy horlení proti zprostředkovatelům, uniknuvší z knih přívrženců Saint-Simona, Fouriera a Cabeta, zaplavilo noviny i tribuny a vážně ohrožuje svobodu práce i obchodu, snad nebylo úplně od věci.

————————————————————————————————

[14] Bastiat své ideové protivníky – socialisty či přívržence restrikcí – často nepojmenovává přímo, nýbrž sahá po ironických nálepkách, přičemž souvislosti obvykle vyplynou z celku textu. Anglický překlad i předchozí překlad český jsou mnohem explicitnější. (Pozn. překl.)

[15] Roky 1846 a 1847 byly ve znamení špatného počasí, což vedlo v severní a západní Evropě k neúrodě obilí a brambor. Ve Francii se rok 1847 zapsal jako „rok drahého chleba“ – cena obilí se v poměru k předchozím létům zdvojnásobila, na venkově propukaly nepokoje. Neúroda řetězovou reakcí zasáhla celé hospodářství a přerostla ve finanční krizi. (Pozn. překl.)

[16] Hlad je špatný rádce. Pochází z Vergiliovy Aeneidy (VII. kniha, verš 276). (Pozn. překl.)

[17] Autor se ve svém díle často dovolává předpokládané pravdy, která vyplývá ze všeobecného souhlasu, jenž se zrcadlí v obvyklém způsobu jednání všech lidí. (Pozn. fr. nakl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1681

Je zcela přirozené, že národ určitý velký podnik poté, co se ubezpečí o jeho přínosu obci, uskuteční prostřednictvím výnosu z veřejných příspěvků. Trpělivost mi však dochází, zaslechnu-li na podporu takového usnesení citovat tuto šerednou ekonomickou mýlku: „Ostatně se jedná o prostředek, jak dělníkům vytvořit pracovní místa.“

Stát otevře silnici, dá postavit palác, opravit ulici, vyhloubit průplav; a tím dá práci určitým dělníkům, to je to, co je vidět; jiným dělníkům však práci odnímá, to je to, co není vidět.

Dejme tomu, že probíhá stavba nové silnice. Každé ráno přichází tisíc dělníků, každý večer se vrací domů a odnáší si plat, o tom není sporu. Tito dobří lidé by však k práci ani mzdě nepřišli, pokud by stavba silnice nebyla nařízena a nebyly odhlasovány peněžní fondy; o tom také není sporu.

Ale je to opravdu všechno? Nezahrnuje podnik celkem vzato ještě něco jiného? Snesou se snad v momentě, kdy pan Dupin[11] pronese ona obřadná slova „Shromáždění přijalo návrh“, zázrakem miliony na měsíčním paprsku přímo do truhlic pánů Foulda[12] a Bineaua[13]? Nemusí Stát k tomu, aby se dílo, jak se říká, zdárně dovedlo do konce, zaopatřit stejně jako výdej i příjem, nechat poslat výběrčí na venkov a poplatníky nechat odvést příspěvek?

Prozkoumejme tedy problém z obou stran. Poukazujete-li na účel, na nějž odhlasované miliony vynakládá vláda, neopomínejte účel, na který by ty samé miliony byli vynaložili – a už nemohou – poplatníci. Pochopíte tak, že veřejný podnik je mince o dvou stranách. Na té první je vyobrazen dělník v plné práci a devíza: To, co je vidět; na té druhé dělník bez práce nezaměstnaný a devíza: To, co není vidět.

Sofizma, jež v tomto spisu potírám, je s ohledem na veřejné práce o to nebezpečnější, že slouží k obhajobě těch nejšílenějších podniků a marnotratností. Jsou-li železnice nebo most užitečné, stačí na tuto užitečnost odkázat. Co si ale počít, když to provést nelze? Pak se přistupuje k této mystifikaci: „Dělníkům se musí obstarat práce.“

Po těchto slovech se nařídí na Martově poli vybudovat a hned zase odstranit terasy. Velký Napoleon, jak známo, považoval svůj příkaz hloubit příkopy a obratem je zase zasypávat za filantropický skutek. Však také říkával: „Co sejde na výsledku? Soustřeďme se pouze na bohatství šířící se mezi pracujícími vrstvami.“

Přistupme k meritu věci. Peníze nás šálí. Požaduje-li se od všech občanů příspěvek na společnou věc ve formě peněz, ve skutečnosti se od nich žádá příspěvek v naturáliích; zdaněnou částku si totiž každý z nich obstará prací. Nuže, dalo by se pochopit, že se shromáždí všichni občané k tomu, aby přispěli k uskutečnění díla užitečného všem; odměnou by jim bylo dílo samotné. Avšak poté, co se povolají, jsou přinuceni budovat silnice, po nichž nikdo nebude jezdit, paláce, které nebude nikdo obývat, to vše pod záminkou, že se jim zajišťuje práce – to by bylo přece absurdní a oni by samo sebou měli důvod namítnout: „Po takové práci nám nic není; raději bychom pracovali sami na sebe.“

Postup spočívající v tom, že občané přispějí peněžně, nikoli prací, na obecném výsledku nic nemění. Toliko při pracovním zapojení se ztráta rozdělí mezi všechny. V prvním případě – při peněžní formě příspěvku – ti, co zaměstná Stát, svému podílu na ztrátě unikají, přihazují jej k tomu, který už na sebe vzali jejich krajané.

Jeden článek Ústavy praví:

„Společnost podporuje rozvoj práce a napomáhá mu… Stát, departementy a obce zřizují veřejné práce vhodné k zaměstnání nečinných rukou.“

Jako dočasné opatření v krizových obdobích, během tuhé zimy, může vést tento zásah daňového poplatníka k dobrým výsledkům. Funguje podobně jako pojištění. K práci ani mzdě nic nepřidává, leč bere práci a platy běžných období a dotuje jimi, pravda se ztrátou, těžké časy.

Jako opatření stálé, obecné a systematické však představuje jen a jen ničivou mystifikaci, věc nemožnou, kontradikci ukazující onu trochu práce, která byla podnícena a co je vidět, a skrývající to množství práce, jemuž bylo zamezeno a co není vidět.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[1] Význačný francouzský inženýr a ekonom Charles Dupin (1784–1873) působil jako profesor na Conservatoire national des arts et métiers (Národní konzervatoř umění a řemesel). Politické ekonomii přispěl nejvíce na poli ekonomické statistiky. (Pozn. překl.)

[2] Politik a finančník Achille Fould (1800–1867) stál na straně červencové revoluce. Už v prozatímní vládě měl rozhodující slovo ohledně financí a udržel si jej až do své smrti: až na krátké proluky byl bez ustání ministrem financí. (Pozn. překl.)

[3] Jean-Martial Bineau (1805–1855), inženýr a politik, byl v roce 1849, tedy v době, kdy tento esej vznikal, jmenován ministrem veřejných prací. (Pozn. překl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1679

Měl by stát subvencovat umění?

Bezpochyby se dá říci mnoho věcí Pro i Proti.

Ve prospěch systému subvencí můžeme konstatovat, že umění ducha národa prohlubují, povznášejí a krášlí, odtrhují ho od materiálních zájmů, dodávají mu smysl pro krásu, a působí tak příznivě na jeho způsoby, zvyky, mravy a také na hospodářství. Můžeme si položit otázku, jak by na tom byla hudba ve Francii bez Théâtre-Italien a Konzervatoře; dramatické umění bez Théâtre-Français; malířství a sochařství bez sbírek a muzeí. Můžeme jít dále a ptát se, zda by se bez centralizace a následného subvencování krásných umění vyvinul onen vybraný vkus, který je ušlechtilou výsadou francouzského hospodářství a jehož produkty vzbuzují úctu po celém světě? Nebylo by ve světle takových výsledků velkou nerozvážností vzdát se onoho skrovného příspěvku všech občanů, díky němuž v konečném důsledku nabyli v rámci Evropy převahy a věhlasu?

Proti těmto a mnoha dalším důvodům, jimž na síle neupírám, můžeme vznést důvody jiné, o nic méně přesvědčivé. V první řadě se vynořuje otázka, řekněme, distributivní spravedlnosti. Spadá do práva zákonodárce i krátit mzdu řemeslníkovi, aby o to navýšil zisky umělce? Pan Lamartine[8] poznamenal: „Odejmete-li divadlu subvenci, jak daleko budete v této cestě pokračovat, nebudete pak logicky nuceni rušit Fakulty, Muzea, Instituty a Knihovny?“ Mohli bychom odpovědět: „Chcete-li subvencovat vše dobré a užitečné, jak daleko budete v této cestě pokračovat, nebudete logicky nuceni sestavit civilní listu zemědělství, průmyslu, obchodu, dobročinnosti, školství? A pak, napomáhají vskutku subvence rozvoji umění?“ Odpověď na tuto otázku je v nedohlednu a na vlastní oči se můžeme přesvědčit, že prosperující divadla jsou ta, která se uživí sama. Přikročíme-li nakonec k hlubší úvaze, lze sledovat, že potřeby a přání se podněcují navzájem a pronikají do čím dál rafinovanějších oblastí tou měrou, jak je veřejné bohatství umožní uspokojit. Vláda rozhodně nesmí do těchto vztahů vstupovat, jelikož za daného stavu veřejného bohatství by nedokázala luxusní průmysl daněmi podpořit, aniž by se to nedotklo klíčových průmyslových odvětví, čímž by zároveň převrátila přirozený civilizační vývoj. Můžeme pozorovat, že takové umělé přesouvání potřeb, vkusu, práce a populace dostává národy do nejistého a nebezpečného stavu, který postrádá jakýkoli pevný základ.

Předkládám některá ze zdůvodnění, jichž se dovolávají protivníci zásahů Státu, ve věci přesvědčení občanů, v jakém pořadí by měly být jejich potřeby a tužby uspokojovány a v důsledku toho řízena jejich činnost. Přiznávám, že patřím k těm, co jsou toho soudu, že volba a podnět by měly přijít zdola, a nikoli shora, od občanů, a nikoli od zákonodárců; opačná doktrína vede podle mne k zániku svobody a lidské důstojnosti.

Zdalipak se však ví, co se pak na základě chybné a nespravedlivé dedukce předhazuje ekonomům? Zavrhujeme-li subvence, obviňují nás, že zavrhujeme tu věc samou, o jejíž podporu se jedná, a že jsme proti všemožným druhům činností proto, že si přejeme, aby tyto činnosti byly jednak svobodné a jednak aby odměnu nacházely v sobě samých. Žádáme-li tudíž, aby Stát daněmi nezasahoval do církevních záležitostí, jsme ateisté. Žádáme-li, aby Stát daněmi nezasahoval do školství, nenávidíme osvětu. Tvrdíme-li, že by Stát neměl uměle stanovovat hodnotu půdy nebo určitého průmyslového odvětví, nepřejeme majetku a práci. Máme-li za to, že by Stát neměl subvencovat umění, jsme barbaři, co považují umění za zbytečná.

Ze všech sil zde proti těmto vývodům protestuji. Nechováme absurdní myšlenku vymýtit církev, školství, majetek a práci, namísto toho požadujeme, aby Stát podporoval rozvoj všech těchto oborů lidské činnosti, aniž by některé z nich subvencoval na úkor jiných. Věříme naopak, že všechny tyto živé síly společnosti by se pod vlivem svobody rozvíjely harmonicky a žádná z nich se nestala, jak můžeme v současnosti pozorovat, zdrojem problémů, zneužití, tyranie a nepořádku.

Naši protivníci mají za to, že pokud není určitá činnost subvencována ani regulována, znamená to její konec. My si myslíme pravý opak. Oni věří v zákonodárce, nikoli v lidstvo. My zase v lidstvo, nikoli v zákonodárce.

V tomto smyslu pan Lamartine poznamenal: „V duchu této zásady se musí veřejné výstavy, jež zemi přinášejí čest a bohatství, zrušit.“

Na to panu Lamartinovi odpovídám: „Nesubvencovat je podle vašeho názoru toho samé co zrušit, vycházíte totiž z předpokladu, že vše existuje z vůle Státu, a vyvozujete z toho, že přežívá jen to, co vyživuje daň. Obrátím příklad, který jste si vybral, proti vám – připomínám, že ta největší, nejvznešenější z výstav, koncipována se záměrem nanejvýš liberálním, univerzálním, ba dokonce mohu užít slova ‚humánním‘, které zde není přepjaté, je výstava připravovaná v Londýně,[9] jediná výstava, do které se žádná vláda neplete a jež není subvencovaná žádnou daní.“

Vrátíme-li se ke krásným uměním, opakuji, že pro systém subvencí a proti němu se mohou uvádět různé pádné důvody. S ohledem na specifický účel tohoto spisu čtenář pochopí, že nemám potřebu je rozebírat ani mezi nimi rozhodovat.

Pan Lamartine však předložil argument, jejž nemohu přejít mlčením, spadá totiž do přesně vymezeného okruhu této ekonomické studie.

Řekl:

„Ekonomický aspekt lze v otázce divadel shrnout pod jediné slovo: práce. Na povaze této práce záleží pramálo, je stejně plodná, stejně výnosná jako všechny ostatní druhy práce ve státě. Divadla ve Francii, jak víte, živí a vyplácí přinejmenším 80 tisíc dělníků všeho druhu: malířů, zedníků, garderobiérů, architektů atd., kteří oživují a rozpohybovávají několik čtvrtí hlavního města a z tohoto titulu se jim musí dostat vašich sympatií.“

Vašich sympatií! — Překládejte jako: vašich subvencí.
A dále:

„Požitky hlavního města dodávají práci a spotřební statky jednotlivým departementům, přepych bohatých přináší mzdu a chléb 200 tisícům pracujících všeho druhu, kteří z rozvětveného divadelního průmyslu po celé Francii žijí a z těchto vznešených požitků, jež Francii přináší věhlas, se jim dostává nezbytného živobytí pro jejich rodiny a děti. Oněch 60 tisíc franků dáváte právě jim.“ („Velmi dobře! Velmi dobře!“ Chvála ze všech stran.) “

Omezím-li význam tohoto úsudku na ekonomický argument, o nějž tu běží, jsem nucen za sebe konstatovat: „Velmi špatně! Velmi špatně!

Ano, oněch 60 tisíc franků, o které se jedná, přijde, přinejmenším zčásti, právě pracujícím v divadlech. Pár drobků se může cestou docela dobře ztratit. Pokud bychom však věc podrobili bližšímu ohledání, možná bychom zjistili, že koláč nabral docela jinou cestu; divadelním nádeníkům zbude s trochou štěstí pár zbytečků. Rád ale připustím, že celá subvence přijde malířům, dekoratérům, kostymérům, kadeřníkům atd. To je to, co je vidět.

Odkud však pochází? Hle, rub problému, co se musí prozkoumat stejně závažně jako jeho líc. Odkud pochází oněch 60 tisíc franků? A kam by přišly, kdyby je hlasování zákonodárného shromáždění nesměřovalo nejprve do rue Rivoli a odtamtud do rue Grenelle?[10] To je to, co není vidět.

Nikdo si zajisté netroufne tvrdit, že se ona suma díky této volbě vylíhne v hlasovací urně; že jde o čistý přírůstek národního bohatství; že bez tohoto zázračného hlasování by těch 60 tisíc franků zůstalo provždy zraku skrytých a nedalo se nahmatat. Nutno připustit, že to jediné, čeho většina dosáhla, představuje rozhodnutí, že se suma někde vezme, aby se poslala jinam, a jediného místa určení se jí dostane jen tak, že se od jiného odvrátí.

Má-li se věc takto, pak je zřejmé, že poplatník odevzdav frank na daních, už jím nebude moci dále nakládat. Je zřejmé, že bude připraven o uspokojení své potřeby v míře jednoho franku a dělník, ať už jakýkoli, jenž by mu onu potřebu býval poskytl, přijde o mzdu ve stejném rozsahu.

Nepropadejme tedy dětinské iluzi a nevěřme tomu, že hlasování z 16. května národnímu blahobytu a zaměstnanosti cokoli přidává. Jen realokuje požitky, realokuje mzdy – toť vše.

Co když někdo bude tvrdit, že zákonodárci uspokojení určité potřeby a určitý druh práce nahradili uspokojováním potřeb a pracemi, které jsou naléhavější, duchovnější, rozumnější? Na tomto kolbišti bych mohl zabojovat. Mohl bych říct: „Tím, že poplatníkům uzmete 60 tisíc franků, umenšíte mzdy zemědělcům, kopáčům, truhlářům, kovářům a navýšíte mzdy zpěvákům, kadeřníkům, dekoratérům a kostymérům. Nic nenasvědčuje tomu, že by posledně jmenovaná třída byla užitečnější než ta prvá. Pan Lamartine to nedokazuje. Sám tvrdí, že práce divadel je stejně plodná, stejně výnosná (nikoli více) jako všechny ostatní, s čímž by se ještě dalo polemizovat; nejlepším důkazem toho, že ta divadelní není stejně plodná jako ostatní práce, představuje skutečnost, že na ty ostatní se apeluje, aby tu divadelní subvencovaly.“

Ovšem toto porovnávání mezi hodnotou a vlastní záslužností různých druhů práce se tématu, o kterém pojednávám, netýká. Chci zde pouze ukázat, že pokud pan Lamartine a lidé, co jeho argumentaci odměnili potleskem, levým okem zahlédli mzdy, jež si vydělali dodavatelé divadelníků, pak okem pravým museli zahlédnout mzdy, které prodělali dodavatelé daňových poplatníků; v opačném případě se vystavují posměchu, protože realokaci pokládají za zisk. Pokud by ve své doktríně byli důslední, požadovali by subvence donekonečna; vždyť to, co platí pro jeden frank a 60 tisíc franků, platí za stejných okolností i pro miliardu franků.

A co se, pánové, daní týče, dokažte jejich prospěšnost důvody těžícími z podstaty věci, a nikoli oním neblahým tvrzením: „Veřejné výdaje poskytují obživu pracující třídě.“ To chybně zamlčuje jednu zásadní skutečnost, totiž že veřejné výdaje nahrazují vždy výdaje osobní a v důsledku poskytují obživu jednomu pracujícímu na úkor druhého, avšak k údělu pracující třídy jako celku nijak nepřispívají. Vaše argumentace, byť nanejvýš v kurzu, je příliš absurdní, neboť její zdůvodnění postrádá rozumu.


[8] Alphonse Marie Louis de Lamartine (1790–1869) byl jedním z největších básníků francouzského romantismu a posléze se stal význačným státníkem. Poprvé byl zvolen poslancem v roce 1834, nejvyšší slávy dosáhl za únorové revoluce v roce 1848, kdy se zásadně přičinil o vznik (druhé) republiky. Svou výřečností tehdy uklidnil pařížské davy, které ji hrozily zničit, a stanul v čele prozatímní vlády. Brzy ztratil vliv, spíš než praktický politik byl idealista, vynikal jako řečník. V roce 1851 se definitivně stáhl do soukromí. (Pozn. překl.)

[9] Bastiat zde odkazuje na velkou mezinárodní výstavu průmyslu a kultury pořádanou roku 1851 v londýnském Hyde Parku, kterou sponzorovala Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (Královská společnost pro podporu umění, průmyslu a obchodu). Tuto první z řady velkých mezinárodních výstav, „světových výstav“, proslavil mimo jiné Křišťálový palác, v němž se konala. Záštity nad výstavou se ujal choť královny Viktorie princ Albert. (Pozn. překl.)

[10] Autor tím má zřejmě na mysli z pařížské radnice dodavatelům divadel na levém břehu Seiny. (Pozn. překl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1676

Nezaslechli jste už někdy:

„Daně jsou ta nejlepší investice, hotová životadárná rosa. Jen se podívejte, kolika rodinám dává živobytí, a představte si jejich dopad na hospodářství: jsou ohromné, život sám.“

K tomu, abych toto dogma popřel, musím zopakovat, co vyvrátilo předchozí sofizma. Politická ekonomie si je dobře vědoma, že její argumenty nejsou dostatečně zábavné na to, aby se o nich dalo říci, že repetita placet, čili opakované věci se líbí.[5] Sestavila tudíž pro svou vlastní potřebu podobně jako Basilio v Lazebníku sevillském přísloví v neochvějném přesvědčení, že vyjde-li z jejích úst, pak repetita docent, čili opakováním se člověk učí.

Výhody, ke kterým si v podobě mezd přijdou státní úředníci, jsou tím, co je vidět. Dobro, jež z toho vzejde jejich dodavatelům, to je to, co je ještě vidět. Bije to do očí.

Avšak nevýhody, od nichž se poplatníci pokoušejí osvobodit, jsou tím, co není vidět, a škoda, která z toho plyne jejich dodavatelům, je tím, co nadto není vidět, třebaže to vnitřním zrakem přehlédnout nelze.

Jestliže státní úředník utratí ke svému prospěchu o pět franků více, nese to s sebou, že poplatník ve svůj prospěch utratí o pět franků méně. Ovšem vydání úředníka je vidět, poněvadž k němu dojde; zatímco to poplatníkovo není vidět, poněvadž se želbohu zabrání tomu, aby k němu došlo.

Přirovnáváte národ k vyprahlé zemi a daně k životadárnému dešti. Budiž. Měli byste se však také ptát po zdroji onoho deště, zdali to nejsou právě daně, co odčerpává vlhkost z půdy a vysouší ji.

Měli byste se dále ptát, zdali je možné, že půda při dešti přijme tolik oné vzácné vody, jako kolik jí pro něj ztrácí vypařováním?

Skutečností neochvějně jistou zůstává, že když Kuba Prosťáček vyplatí výběrčímu daní pět franků, nedostane na oplátku nic. Když je pak nějaký státní úředník při svých výdajích Kubovi Prosťáčkovi vrátí, bývá to za obilí nebo práci odpovídající hodnoty. Konečným výsledkem pro Kubu Prosťáčka je ztráta pěti franků.

Pravda, že často, ba nejčastěji, chcete-li, prokáže úředník Kubovi Prosťáčkovi odpovídající službu. V takovém případě netratí ani jedna, ani druhá strana, pouze došlo ke směně. Ovšem má argumentace v žádném případě nemíří na úředníky užitečné. Pravím toto: „Chcete-li založit úřad, dokažte jeho užitečnost. Dosvědčte, že má pro Kubu Prosťáčka s ohledem na služby, které mu poskytuje, hodnotu odpovídající tomu, co jej úřad stojí. Ovšem, odhlédneme-li od této skutečné užitečnosti, nevzývejte jako argument tu výhodu, která plyne úředníkovi, jeho rodině, jeho dodavatelům; neodvolávejte se na to, že podněcuje zaměstnanost.“

Jestliže dá Kuba Prosťáček úředníkovi pět franků za službu vskutku užitečnou, je to obdobná situace, jako když dá ševci pět franků za pár střevíců. Něco za něco a nakonec jsou si kvit. Pokud však Kuba Prosťáček vydá úředníkovi pět franků a nedostane se mu za to služby žádné, nebo je nakonec kvůli tomu dokonce popotahován, je to jako by je vydal zloději. Tvrzení, že úředník těchto pět franků utratí ku prospěchu státního hospodářství, ničemu neposlouží; podobně by tak učinil i zloděj; podobně by tak učinil i Kuba Prosťáček, kdyby cestou nepotkal parazita, ať už toho v mezích zákona, nebo toho mimo něj.

Zvykněme si tedy nesoudit věci jen podle toho, co je vidět, ale nadto podle toho, co není vidět.

Minulý rok jsem zasedal ve finančním výboru, za konstituanty[6] totiž členové opozice nebyli důsledně vyloučeni ze všech parlamentních výborů; v tomto postupovala konstituanta moudře. Vyslechli jsme si projev pana Thierse:[7] „Zasvětil jsem svůj život boji proti stranám legitimistů a klerikálů. Od té doby, co nás sblížilo společné nebezpečí, od té doby, co se s nimi stýkám, co je znám, co spolu upřímně rozmlouváme, jsem pochopil, že to nejsou taková monstra, jak jsem si dříve představoval.“

Ano, mezi stranami, které se nemísí, se nadsazuje nedůvěra a rozněcuje nenávist; kdyby většina nechala do výborů proniknout několik členů z menšiny, možná by obě strany došly ke zjištění, že jejich názory nejsou natolik vzdálené, a hlavně, že záměry toho druhého nejsou natolik zvrácené, jak se o nich soudilo.

Buď jak buď, minulý rok jsem zasedal ve finančním výboru. Pokaždé když některý z našich kolegů promluvil o tom, že by se měly gáže prezidenta republiky, ministrů a velvyslanců ustanovit na nějakou rozumnou výši, dočkal se odpovědi:

„Určité úřady se musí obklopit leskem a důstojenstvím, a to pro dobro služby samotné. Tímto způsobem se do ní povolají schopní lidé. Na prezidenta republiky se obrací nespočet nešťastníků a byl by vystaven nepříjemné pozici, pokud by byl nucen je vždy odmítat. Jistá úroveň reprezentace v ministerských a diplomatických salonech patří k soukolí ústavních vlád atd., atd.“

Jakkoli lze s těmito argumenty polemizovat, jistě si zaslouží řádný rozbor. Zakládají se na obecném zájmu, ať už je dobře, či špatně uvážen; pokud jde o mě, přihlížím k němu více než mnoho našich Katonů, hnaných omezeným duchem škudlení, nebo závisti.

Jedna věc však pobuřuje mé svědomí jakožto ekonoma a s ohledem na intelektuální renomé své země se pokaždé červenám, když se dospěje (a to se nikdy neopomine) k této absurdní banalitě, která bývá přijata vždy příznivě:

„Přepych vysokých státních úředníků přeje uměním, hospodářství, zaměstnanosti. Hlava Státu a ministři nemohou pořádat hostiny a soaré, aniž by tím zároveň nerozproudili krev ve všech žilách těla společnosti. Snížení jejich platů se rovná vyhladovění hospodářství v Paříži a nepřímo i v celé zemi.“

Pro smilování boží, pánové, berte ohled alespoň na aritmetiku a nepředstupujte před francouzské Národní shromáždění v obavě, že vás ke své hanbě nepodpoří, s tvrzením, že při sčítání vyjde jiná suma, podle toho jestli se s ním začne odspoda, či shora.

Jakže? Dejme tomu, že se dohodnu s nějakým kopáčem, že mi za pět franků vyhloubí na mém poli strouhu. Jakmile to sjednáme, výběrčí daní mi oněch pět franků vezme a ty skončí u ministra vnitra; náš obchod je zmařen, ovšem pan ministr při pořádání večeře přidá jeden chod. Na základě čeho si troufáte tvrdit, že tento vládní výdaj je přínosem pro národní hospodářství? Není vám snad jasné, že došlo k pouhopouhé realokaci spotřeby a práce? Ministr má lépe zaopatřenou tabuli, pravda; ovšem zemědělec má hůře odvodněné pole, také pravda. Pařížský lahůdkář si vydělal pět franků, to připouštím; vy však připusťte, že venkovský kopáč o možnost vydělat si pět franků přišel. Lze o tom říct jediné, totiž že vládní tabule a spokojený lahůdkář jsou to, co je vidět; zatímco podmáčené pole a kopáč bez práce jsou to, co není vidět.

Dobrý Bože, jaké úsilí se musí vynaložit, aby se v politické ekonomii dokázalo, že dvě a dvě jsou čtyři; a když se to člověku povede, zvedne se křik: „Vždyť je to tak jasné, až je to trapné.“ – A následně se hlasuje tak, jako by byl člověk nic nedokázal.


[5] Aforismus vycházející z Horaciova spisu De arte poetica, v němž autor uvádí, že některé dílo se bude líbit jen jednou, kdežto jiné se může opakovat desetkrát a stejně se bude znovu líbit. (Pozn. překl.)

[6] První francouzské ústavodárné shromáždění (1789–1791). (Pozn. překl.)

[7] Francouzský státník a významný historik Adolphe Thiers (1797–1877) byl během své dlouhé politické kariéry dvakrát ministerským předsedou (1836, 1840) a na znamení konečné pocty byl roku 1871 zvolen prezidentem třetí republiky. (Pozn. překl.)


Zaúčtováno v Nový překlad (2016)
Short Link: https://bastiat.cz?p=1673